พรบวิทยาศาสตร์กับการย้ายเข้าท้องถิ่น
โดย : สมัครพรบวิทย   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2552   


เมื่อต้องถ่ายโอนไปหมออนามัยที่ได้เข้าสมาชิก
พรบวิทยาศาตร์ก็ยังดีกว่าไม่ได้เข้าอะไรเลย
เจ้าพนักงานสาสุข 2หมื่นกว่าสมัครแล้วรอบัตรสมาชิก
นักวิชาการสมัครแล้ว2หมื่นกว่าเช่นกันรอบัตรสมาชิก
ถ้าต้องเข้าอบตได้วิชาชีพวิทยาศาสตร์ก็ยังดี
ไปขอค่าวิชาชีพที่ท้องถิ่น ไปขอค่าวิชาชีพที่ท้องถิ่นได้
เข้าชม : 709


ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2552 เวลา 14:59:30
ขอให้จริงเถอะ สาธุ
โดย : ผิดทาง    ไอพี : 118.175.122.52


ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2552 เวลา 16:51:53
มีความเป็นไปได้
โดย : หน.สอ.C6    ไอพี : 125.26.250.172


ความคิดเห็นที่ 3
เสาร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2552 เวลา 02:12:16
เรื่อง พรบ.เป็นเพียงข้ออ้างในการประวิงเวลาเพื่อการถ่ายโอนไปท้องถิ่น ถ้าถูกโอนไปแล้วอยู่กระทรวงมหาดไทย การไปเรียกร้องกับกระทรวงสาธารณสุขก็มิได้มีความหมายหรอก ....."แผนชิ่ง ประวิงเวลา" การเรียกร้องมาก ๆ เท่ากับกดดันให้กระทรวงต้องรีบโอน สอ.ไปอยู่ท้องถิ่นไวมากขึ้น.....ทางเลือกที่จำเป็นคือ...................... ชิ่งหนีก่อนดีกว่าพี่น้องครับ.....ชิ่งก่อนได้เปรียบครับ
โดย : หมอเมือง    ไอพี : 125.25.26.138


ความคิดเห็นที่ 4
เสาร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2552 เวลา 21:16:10
ทิศทางการขับเคลื่อนกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขตาม พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑    PDF    Print    E-mail
Written by Administrator
Wednesday, 15 October 2008

ทิศทางการขับเคลื่อนกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑

------------------------------------------------------------------


การระดมความเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข เป็นการจัดเป็นเวทีย่อยเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่สนใจแต่ละประเด็น สามารถเข้าร่วมรับฟังและแสดงความเห็นกับวิทยากรในแต่ละห้อง ประกอบด้วย ๓ ประเด็นหลักคือ เวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อน พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข ที่ผ่านมา , เสวนาความจำเป็นต่อการมีกฎหมายวิชาชีพรองรับในระดับผู้ประกอบวิชาชีพ และทิศทางการขับเคลื่อนกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ นำผลในแต่ละประเด็นมาสรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้


(๑) ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนวิชาชีพสาธารณสุขที่ผ่านมา

โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัตยธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางวารุณี สุรนิวงศ์ กลุ่มพัฒนากฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข

นายวุฒิพงษ์ ภักดีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

นายสำรวย แสงดารา สมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(๑.๑) ในต่างประเทศโดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา นักสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญมากในการกำหนดนโยบายด้านสาธารณสุข มีการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขของอเมริกา (American Public Health Association) และดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขแก่ผู้ ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๓ ปี ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ที่ยังไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว

(๑.๒) ดังนั้นโดยสากลแล้ว สาธารณสุขศาสตร์ (public Health) จึงเป็นวิชาชีพ (Professional) ประกอบด้วย การมีองค์ความรู้เฉพาะ มีสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข แต่ยังขาดการรวบรวมและจัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

(๑.๓) บทเรียนการขับเคลื่อน พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข ที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสำเร็จมีองค์ประกอบหลายประการที่ควรนำไปพิจารณาปรับ ปรุงแก้ไข สาระสำคัญคือ การขับเคลื่อนกฎหมายวิชาชีพ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่สมดุลย์ทั้ง ๓ ด้าน คือ องค์ความรู้ทางวิชาการ การเมือง และสังคม จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวทางการเมืองจะมีความชัดเจนมากกว่าทุกด้าน องค์ความรู้ทางวิชาชีพยังขาดการจัดระบบระเบียบเป็นคู่มือมาตรฐานเดียวกัน (แสดงว่ายังไม่ได้ตกผลึกด้านองค์ความรู้ที่ชัดเจน) มีการประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากสังคมทุกภาคส่วนอยู่ในวงจำกัด สังคมส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิชาชีพที่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ทำให้ขาดองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ ที่จำเป็นจะต้องนำไปทบทวนและปรับปรุงแก้ไข

(๑.๔) ทิศทางการขับเคลื่อน กฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข ต่อไป คือ

(๑.๔.๑) การผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข พ.ศ. .... ในกระบวนการขั้นตอนเสนอกฎหมายช่องทางปกติที่เคยดำเนินการมาแล้ว ปัจจุบันได้เสนอไปที่ กระทรวงสาธารณสุข ผ่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ปรับปรุงโดย เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ (ประเทศไทย) การขับเคลื่อนผ่านช่องทางนี้ จำเป็นต้องใช้เวลาเพราะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างทั้ง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพราะหากรัฐบาลมีเรื่องที่สำคัญมากกว่า กฎหมายวิชาชีพก็จะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ที่สำคัญประการหนึ่ง มีการตีความจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติบางคนว่า การควบคุมการประกอบวิชาชีพถือเป็นการจำกัดสิทธิประชาชน เข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญ จึงเสนอให้เปลี่ยนเป็น พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพ แทน พ.ร.บ.วิชาชีพ ซึ่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ ก็เกิดจากแนวคิดดังกล่าว ดังนั้น ช่องทางนี้จำเป็นต้องอาศัยเวลา

(๑.๔.๒) เข้าร่วมเป็นสมาชิก สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรียกว่า วิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายออกมาบังคับใช้แล้ว จะมีลักษณะเป็นกฎหมายแนวใหม่ โดยหลักการคือ ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพสาธารณสุข จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ การส่งเสริมและการรับรองมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข ก็ขึ้นกับ ข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข จะต้องทำหน้าที่ในการให้ความเห็นต่อสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการส่งเสริมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย การดำเนินการตามช่องทางนี้จะสำเร็จโดยไม่นาน หากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกเป็นข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข แล้ว วิชาชีพสาธารณสุข ก็จะมีสถานะเป็นวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับทันที ดังนั้น ช่องทางนี้จึงมีความเป็นไปได้มากกว่าช่องทางแรก


(๒) ความจำเป็นต่อการมีกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขในระดับผู้ประกอบวิชาชีพ

โดย นายปรีชา ชินคำหาร สมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นายไพฑูรย์ พรหมเทศ สมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นายอดิศร วงศ์คงเดช สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายอนุชิต สินจัตุรัส สมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นายรัฐกร บุญยะคงรัตน์ มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

นางณัฏฐพัชร คงผดุง เทศบาลตำบลนามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

นายชูศิลป์ เสนาวงศ์ อบต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

(๒.๑) บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ที่มีความจำเป็นต้องมีกฎหมายวิชาชีพรองรับ เพื่อควบคุม กำกับและส่งเสริมให้การประกอบวิชาชีพสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามหลักสากลของวิชาชีพโดยทั่วไป

(๒.๒) บทเรียนที่ผ่านมา แม้ว่าการเสนอ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัยรัฐบาลที่แล้ว ยังไม่ประสบผลสำเร็จ แต่การขับเคลื่อนเรื่องวิชาชีพสาธารณสุขก็ดำเนินต่อไป เนื่องจากวิชาชีพนอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและจริยธรรมเพื่อให้ บริการประชาชนแล้ว ยังถือเป็นเกียรติ ศักดิ์ศรี และเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามของผู้ประกอบวิชาชีพอีกด้วย ปัจจุบันบุคลากรสาธารณสุขทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆที่มีกฎหมายและสภาวิชาชีพ รองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข เช่น แพทย์ ,ทันตแพทย์ , เภสัชกร , พยาบาลวิชาชีพ , เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด หรือการปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพอื่น เช่น วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่บุคลากรสาธารณสุข ควรมีกฎหมายและสภาวิชาชีพรองรับ เนื่องจากสาธารณสุขศาสตร์ก็เป็นองค์ความรู้เฉพาะที่สามารถเป็นวิชาชีพ (Professional) ตามหลักสากลได้

(๒.๓) ผลงานของบุคลากรสาธารณสุข ได้ผ่านการรับรองทางสังคมมาเป็นเวลายาวนานมากกว่า ๕๐ ปี มีสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ทั้งระดับมหาวิทยาลัย (ภาครัฐและเอกชน) และระดับวิทยาลัยที่ผลิตโดย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันมีผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ตามสถาบันบริการต่างๆ ได้แก่ สถานีอนามัย , ศูนย์สุขภาพชุมชน , โรงพยาบาลชุมชน , เทศบาล , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) , สถานประกอบการภาคเอกชน , โรงงงานอุตสาหกรรม , ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ฯลฯ รวมจำนวนมากกว่า ๖๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศ

(๒.๔) ปัจจุบันหน่วยงานสาธารณสุขโดยเฉพาะ สถานีอนามัยกำลังจะถูกถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดให้มีกฎหมายวิชาชีพรองรับ เพื่อมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข ของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สถานประกอบการภาคเอกชน และสถานบริการสาธารณสุข ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

(๒.๕) การประกอบวิชาชีพสาธารณสุขในระดับปฏิบัติการ ในขอบเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยเนื้อหาการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม , อาชีวอนามัย , การป้องกันควบคุมโรค , การดูแลสุขวิทยาของประชาชน และภาวะโภชนาการ ซึ่งการให้บริการต่างๆเหล่านี้ เป็นการให้บริการทั้งในระดับบุคคลและชุมชน ควรจะกำหนดให้เป็นมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข

(๒.๖) เนื่องจากที่ผ่านมา กระบวนการเสนอกฎหมาย พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข ยังไม่ประสบผลสำเร็จ การเสนอเป็น พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข และมีสภาวิชาชีพสาธารณสุข ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ อาจจะขับเคลื่อนได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากองค์ประกอบทางการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ , เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขมากกว่าการจัดทำกฎหมาย วิชาชีพ , เกิดการต่อต้านจากสภาวิชาชีพที่มีอยู่เดิมในกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนั้น แนวทางการเสนอกฎหมายและผลักดันร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุข ตามแนวทางเดิมจะมีอุปสรรคมาก และจำเป็นต้องใช้เวลานาน

(๒.๗) ขณะนี้ มีกฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพฉบับหนึ่งที่ผ่านความเห็นชอบให้บังคับใช้เป็น กฎหมายได้ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติของรัฐบาลที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา เรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายแนวคิดใหม่เกี่ยวกับวิชาชีพ คือจะมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน มากกว่าการควบคุมกำกับ ซึ่งการควบคุมกำกับอาจเข้าข่ายเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ยกเว้นสาขาที่มีความจำเป็นจริงๆ เช่น การควบคุมการใช้ปรมาณู , นิวเคลียร์ , สารเคมีหรือจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ในที่นี้ มีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่บุคลากรสาธารณสุข สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกวิชาชีพได้

(๒.๘) สมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สภาหมออนามัยแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้จัดเวทีสมัชชาหมออนามัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๑ เพื่อหารือและรับฟังความเห็นของบุคลากรสาธารณสุข ต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้มีกฎหมายวิชาชีพรองรับ เรียกว่า วิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อยู่ภายใต้ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑

(๒.๙) บุคลากรสาธารณสุข มีความเห็นด้วยที่จะต้องกำหนดให้มีกฎหมายวิชาชีพรองรับ และยินดีเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเรียกว่า กฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อให้มีกฎหมายวิชาชีพและสภาวิชาชีพรองรับ เหมือนบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ


(๓) ทิศทางการขับเคลื่อนกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑

โดย รศ.ดร.ทองหล่อ เดชไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พิษณุ อุตมะเวทิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายไพโรจน์ วงศ์ศิริพัฒนกุล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนิรุจน์ อุทธา สมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

สภาหมออนามัยแห่งชาติ

(๓. ๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นกฎหมายวิชาชีพ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา เจตนารมณ์ของกฎหมายวิชาชีพฉบับนี้คือ ต้องการให้มีกฎหมายวิชาชีพรับรองกับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่ยังไม่มีกฎหมายวิชาชีพรองรับ เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ

(๓.๑.๑) กลุ่มที่เป็นวิชาชีพควบคุม จำนวน ๔ สาขา ได้แก่

(๑) สาขานิวเคลียร์

(๒) สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

(๓) สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย

(๔) สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

(๓.๑.๒) กลุ่มที่เป็นวิชาชีพส่งเสริม จำนวน ๔ กลุ่มวิชา ได้แก่

(๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

(๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

(๔) กลุ่มวิชาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่ง สาธารณสุขศาสตร์หรือบุคลากรสาธารณสุข จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นวิชาชีพส่งเสริม หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข มีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับประกอบวิชาชีพ อยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามกฎหมายฉบับนี้

(๓.๒) ปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำลังจัดตั้ง สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จากนั้นจะดำเนินการจัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นกับกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับสมัครสมาชิกวิชาชีพตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสมัครเป็น สมาชิก และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับบุคลากรสาธารณสุข เข้าเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียกว่า “ วิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ ” ทั้งนี้ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประสานความร่วมมือกับ สมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครเป็นสมาชิกของบุคลากรสาธารณสุข ในโอกาสต่อไป

(๓.๓) สมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะประสานงานกับหน่วยงาน สถานศึกษา และองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข จัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข เพื่อเสนอต่อสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้พิจารณาออกเป็นข้อบังคับ หรืออนุบัญญัติว่าด้วย มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข เพื่อให้มีผลในทางกฎหมาย

(๓.๔) การกำหนดชื่อ รวมถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้คำแนะนำว่าควรตรงกับตำแหน่งการปฏิบัติงานของข้าราชการ เนื่องจากข้าราชการเป็นคนกลุ่มใหญ่ของผู้ประกอบวิชาชีพ ดังนั้น จึงควรใช้คำว่า วิชาชีพสาธารณสุข เนื่องจากสอดรับกับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในอนาคต (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข จะยกเลิกและปรับให้เป็นตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ทั้งหมด)

(๓.๕) สาธารณสุขศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัจจุบันมีการผลิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร คือ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์มีสาขาวิชาเฉพาะหลายสาขา ได้แก่

- Behavioral sciences and health education

- Biostatistics

- Biomedical and laboratory practice

- Environmental health sciences

- Epidemiology

- Health policy and management

- International health

- Maternal and child health

- Nutrition

- Occupational safety and health

- Community health science

- Prevention and control disease

จึง จำเป็นต้องจัดทำเป็น คู่มือมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และนำไปใช้ในการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ในอนาคต

(๓.๖) หลังจากการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข แล้ว ควรดำเนินการประชาพิจารณ์และรับฟังความเห็นแก่ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษาสาธารณสุข (คณะสาธารณสุขศาสตร์/ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดหลักสูตรด้านสาธารณสุข ) ทั้งภาครัฐและเอกชน , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร กระทรวงสาธารณสุข , ศูนย์วิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข , หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย , ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขจาก มูลนิธิ ชมรม สมาคม ต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติ

(๓.๗) ระหว่างนี้ ขอความร่วมมือให้บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการทุกระดับ จัดเวทีรับฟังความเห็น จัดทำทะเบียนสมาชิกที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาให้ครอบคลุมทุกคนที่ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข , เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ติดตามรับฟังความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง หากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศรับสมัครสมาชิก ก็ให้สมัครตามแบบฟอร์มพร้อมกันทุกคน เนื่องจากในระยะแรกจะยังไม่มีการเก็บค่าสมัครเป็นสมาชิก แต่ต่อไปผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ขอให้ติดตามความเคลื่อนไหวจาก สมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือติดตามข้อมูลที่เว็ปไซด์สภาหมออนามัยแห่งชาติ www.mohanamaicouncil.com หรือติดต่อทางอีเมล์ mohanamaicouncil@hotmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ; anti_alcohol@hotmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

(๓.๘) บุคลากรสาธารณสุข มีความเห็นร่วมกันว่า ควรเร่งรัดให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นโดยเร็ว ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการถ่าย โอนสู่ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๒ แม้ว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ จะเป็นกฎหมายที่ไม่ใช่ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ก็สามารถดำเนินการได้ ขอให้ยึดผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นสำคัญ อีกประการหนึ่งสถานีอนามัยก็จะถูกถ่ายโอนไปยังท้องถิ่นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งไม่ได้สังกัดกับกระทรวงสาธารณสุขอีกต่อไป ที่สำคัญและจำเป็นที่สุดคือการมีกฎหมายและสภาวิชาชีพรองรับ เพราะกฎหมายฉบับนี้สามารถบังคับใช้กับ ผู้ประกอบวิชาชีพทั้งในกระทรวงสาธารณสุข , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการเอกชน และผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ด้วย


(๔) บทสรุป

ทิศทางการขับเคลื่อนกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุข คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ดังนี้

(๔.๑) กฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับนี้ เรียกว่า วิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใต้สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเจตนารมณ์เพื่อให้ วิชาชีพสาธารณสุขมีกฎหมายรองรับ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ทั้งในภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ สามารถประกอบวิชาชีพอย่างมีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ใช่กฎหมายเพื่อการควบคุม เนื่องจากเป็นแนวคิดใหม่ที่หลีกเลี่ยงการจำกัดสิทธิประชาชน ดังนั้น จึงเป็นกฎหมายเพื่อส่งเสริมและรับรองมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เป็นสำคัญ

(๔.๒) กระบวนการและขั้นตอนการมีกฎหมายวิชาชีพรองรับบุคลากรสาธารณสุข

(๔.๒.๑) ขั้นตอนการเสนอกฎหมายวิชาชีพ

(๑) จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

(๒) ประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์หรือภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ผลิต บัณฑิตวิทยาศาสตร์สาขาด้านสาธารณสุขศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน , วิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข , หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ศูนย์วิชาการ ฯ กระทรวงสาธารณสุข , กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , มูลนิธิ , สมาคม , ชมรม ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

(๓) ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข แล้วจัดทำเป็น คู่มือมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข เสนอต่อ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๔) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาจัดทำเป็นข้อบังคับ หรืออนุบัญญัติว่าด้วย มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑

(๕) ประกาศ และบังคับใช้เป็นกฎหมาย

(๔.๒.๒) ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , มูลนิธิ , สมาคม , ชมรม หรือเครือข่ายสาธารณสุขต่างๆ สำรวจและจัดทำทำเนียบบุคลากรสาธารณสุข ทุกระดับ ที่มีตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข , เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาด้วย

(๒) จัดเวทีรับฟังความเห็นและประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ร่าง) มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

(๓) ติดตามความเคลื่อนไหวการรับสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (รอบแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย) แต่ต่อไปจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย จาก สมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือที่เว็ปไซด์สภาหมออนามัยแห่งชาติ www.mohanamaicouncil.com หรือสอบถามความเคลื่อนไหวที่อีเมล์ mohanamaicouncil@hotmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it และ anti_alcohol@hotmail.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ทั้งนี้จะมีการจัดเวทีประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นในทุกภูมิภาค

(๔) บุคลากรสาธารณสุข สมัครเป็นสมาชิก สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สอดรับกับการออกข้อบังคับหรืออนุบัญญัติว่าด้วย มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑

(๕) จัดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพสาธารณสุข ทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข หรือดำเนินการอย่างอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข ให้มีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ สืบไป
โดย : หมอ รพชุมชน    ไอพี : 118.172.110.137

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ชื่อของท่าน :
ใส่รหัสตัวเลขหรืออักษรไทยที่ท่านเห็นจำนวน 4 หลัก
ลงในช่องนี้


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanziro@gmail.com
เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไปNo. user connection Useronline : 5  

หน้าหลัก

เว็บบอร์ด

(กรุณาเริ่มโพสที่เว็บบอร์ดตัวหใม่ด้วยครับ)

มีอะไรเอามาโชว์กัน (ภาพ)
เฉพาะผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ค้นหาโดย

 

Copyright © 2005-2009 administrator All rights reserved.
Special thank mocyc.com Power by zone-teen.com
Mohanamai.com Mohanamai.com