รักประชาชน
รักหมออนามัย
  Username :    Password :
            

Useronline : 1  

  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุดของประเทศไทยให้กับข้าราชการเท่านั้น
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552   

เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย และ ต่ำกว่ากวาสายสะพายไม่ว่าจะเป็นชั้นมงกุฏไทย หรือช้างเผือกก็ตาม จะได้ตามฐานะตำแหน่งในหน้าที่ราชการ ที่อาจเป็นและมีได้ทั้งข้าราชการประจำ และฝ่ายการเมือง

แต่ทั้งนี้ถ้านับว่าสุดยอดของสุดยอด และเป็นของแท้ มี พรบ. เป็นของตนเอง เป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ นักการเมือง แม้แต่รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ก็ไม่มีสิทธิครอบครอง…

สิ่งนั้นคือ เหรียญจักรพรรดิมาลา มอบให้แก่ข้าราชการเท่านั้นจาก พระราชา ถือเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุดของประเทศไทย

ประวัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบ เป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน เครื่องราช - อิสริยาภรณ์แก่บุคคลใด ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั้นได้กระทำความดีความชอบ จนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระราชทาน รู้สึกภาคภูมิใจใน เครื่องราชอิสริยาภารณ ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริงและเพื่อให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย

พรบ. เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2384 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มาตรา 4 ตาม พรบ. เหรียญจักรพรรดิมาลา ระบุไว้ว่าข้าราชการพลเรือนตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญข้าราชการสังกัดกลาโหม ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการอัยการ และหมายรวมถึงพนักเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล

ต่อมา

วันที่ 24 มิถุนายน 2551 สมัย นายสมัคร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มสาระสำคัญของร่างกฎหมาย เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” ให้ครอบคลุมถึง ตุลาการศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการของสำนักงานที่เป็นหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงข้าราชการอื่นที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน (แก้ไขมาตรา 4 (ร่างมาตรา 3) แต่ก็ยังติดขัดเรื่องการนับระยะเวลาที่ไม่ย้อนหลังว่า จะเริ่มนับเมื่อใดให้ครบ 25 ปี ทั้งนี้ยังเป็นร่างอยู่

หลักเกณฑ์การได้รับพระราชทาน

เหรียญจักรพรรดิมาลา คือเหรียญสำหรับพระราชทานให้ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลานั้นให้มีประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาภิไธย และประทับตราพระราชลัญฉกร ประกอบ

เหรียญจักพรรดิมาลานั้นพระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคล (ไม่เรียกคืนเหมือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั่วไป)

หากท่านใดเห็นบุคคลแต่งเครื่องแบบราชการและมีเหรียญนี้ประดับ ท่าจงยกมือไหว้สวัสดี ในฐานะข้าราชการที่รับราชการเป็นอาชีพ ยาวนาน ไม่จำเป็นต้องมีสายสะพายฟ้า สีนำ้เงิน หรือแดง
เข้าชม : 66050


ความคิดเห็นที่ 1
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 11:37:39เหรียญจักรพรรดิมาลา ณ ปัจจุบัน

ด้านหน้า มีรูปครุฑพ่าห์ อยู่ในวงจักร
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 2
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 11:39:13ด้านหลัง มีรูปช้างอยู่ในวงจักร จารึกอักษรโดยรอบว่า "บำเหน็จแห่งความยั่งยืน และมั่นคงในราชการ"
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 3
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 12:17:17
ขอบคุณท่านนิติกรฯ มากครับที่กรุณานำมาให้ได้ดู
การที่จะได้มา ทำอย่างไรครับ
สสจ.เป็นผู้ดำเนินการให้ หรือผู้มีสิทธิต้องติดตามหรือดำเนินการเอง
เข้าใจว่า มีพวกเราหลายคน ที่อายุราชการเกิน 25 ปีไปแล้ว แต่ไม่ได้รับเหรียณนี้
เห็นคนอื่นๆเขาติดกันเวลางานพระราชพิธี
ผมเองรับราชการมา 25 ปีพอดี เพิ่งได้เครื่องราชครั้งเดียวเอง เป็นเหรียญ
นอกนั้นได้รับเป็นใบกระดาษเครื่องราช( เรียกไม่ถูก) ที่รับแจ้งว่าได้รับชั้นนั้นๆที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี ลงนามสนองพระราชโองการ
ขอบคุณครับ

โดย : ชาญชัย    ไอพี : 124.120.12.234


ความคิดเห็นที่ 4
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 12:29:38
เรียนคุณ ชาญชัย
เครื่องราชฯที่คุณได้รับนั้นจะมีของประเภทคือ สีนำเงินกับสีแดง

สีน้ำเงินคือชั้นมงกุฏไทย และสีแดงคือ ชั้นช้างเผือก จะลงนามแค่ระดับนายกรัฐมนตรี เมื่อได้รับระดับสูงกว่าต้องลงคืนของเดิม

แต่เหรียญจักรพรรดิมาลานั้นทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับตราพระราชลัญฉกร นับมาเทียบกันแล้วฟ้ากับเหว ครับ

ให้ท่านติดต่อที่กองการเจ้าหน้าที่โดยตรง เครื่องราชอิสยาภรณ์ยืนมันมึนทำลืมพอให้อภัย แต่ระดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด ทำลืม ท่านก็ต้องออกแรง ถามแล้วละครับท่าน
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 5
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 12:39:12
กรณีข้าราชการพลเรือน
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือน มีแนวทางยึดตามระดับดังนี้
•ระดับ 1 + 2 - 5 ปี ขอ บ.ม. (เริ่มขอ)
•ระดับ 2 - 5 ปี ขอ บ.ช.
•ระดับ 3(4) - ขอ จ.ม. (เริ่มขอ)
•ระดับ 3 (และหรือ4 ) - 5 ปี ขอ จ.ช.
•ระดับ 5(6) - ขอ ต.ม. (เริ่มขอ)
•ระดับ 5 (และหรือ6 ) - 5 ปี ขอ ต.ช.
•ระดับ 7(8) - ขอ ท.ม. (เริ่มขอ)
•ระดับ 7 (และหรือ8 ) - 5 ปี ขอ ท.ช.
•ระดับ 8 - ได้ ท.ช. มา 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
•ระดับ 9 - ได้ ท.ช. 3 ปี ขอ ป.ม., ได้ ป.ม. 3 ปี ขอ ป.ช., ได้ ป.ช. 5 ปี ขอ ม.ว.ม., ปีที่เกษียณขอเพิ่มอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. (ขอปีติดกันได้)
•ระดับ 10 - ได้ ป.ม. 3 ปี ขอ ป.ช., ได้ ป.ช. 3 ปี ขอ ม.ว.ม., ได้ ม.ว.ม. 5 ปี ขอ ม.ป.ช., ปีที่เกษียณขอเพิ่มอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม.
•ระดับ 11 - ได้ ป.ม. 3 ปี ขอ ป.ช., ได้ ป.ช. 3 ปี ขอ ม.ว.ม., ได้ ม.ว.ม. 3 ปี ขอ ม.ป.ช., ปีที่เกษียณขอเพิ่มอีก 1 ชั้นตรา (ขอปีติดกันได้)

หมออนามัยส่วนมาเป็นระดับ 6 กับ 7 เดิม ก็จะได้เครื่องราชฯ ตม ตช ทม ประมาณนี้แหล่ะครับ
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 6
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 12:49:32หมออนมัย เริ่มจาก สายงาน 2-4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

ท่านสามารถตรวจสอบเครื่องราชท่านได้จากเวปไซด์ โดยพิมพ์ ชื่อนามสกุลท่านครับ
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/seek.htm
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 7
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 12:50:39จากนั้น ก็จะได้ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 8
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 12:52:06ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อเป็น ระดับ 5-6
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 9
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 12:54:32ตริตาภรณ์ช้างเผือก เมื่อเป็น 6-7
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 10
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 12:55:47ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อเป็น 8 หรือ สสอ
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 11
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 12:57:31ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ระัดับ 8 สูงสุดในระดับเหรียญตรา
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 12
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 13:00:21ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เป็น ระดับ 8 เกิน และได้ ทช เกิน 5ปี สามารถขอสายสะพายน้อยได้
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 13
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 13:31:45
เป้นกระทู้ที่มีประโยชน์มากครับ นับถือๆ
โดย : ดำดำ    ไอพี : 115.67.72.175


ความคิดเห็นที่ 14
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 13:41:06

"เหรียญจักรพรรดิมาลา มอบให้แก่ข้าราชการเท่านั้นจาก พระราชา ถือเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุดของประเทศไทย" แม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่มีสิทธิครอบครอง...

ท่านโพสให้กำลังใจ ผมก็มีกำลังใจ นั่งตอบกระทู้ แม้จะเหมื่อยบ้างก็ยินดีที่มีคนเข้ามาอ่าน ไม่สูญเปล่าแล้วครับท่าน

โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 15
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 13:41:56
กระทู้นี้น่าจะได้รับการปักหมุด ให้ทุกคนได้ศึกษา ก่อนที่จะถูกดันให้หายไปอย่างไร้ร่องรอย

พี่น้องหมออนามัย ร้อยละเกือบร้อย ไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้เลย

ต้องขอบคุณท่านนิติกรชำนาญการพิเศษ ไว้ในที่นี้ ที่เปิดโลกของหมออนามัย

อีกเรื่องที่ท่านไม่ได้บอกว่า คือการประดับเหรียญที่ถูกต้อง ต้องประดับยังไง ด้านไหน และประดับได้ครั้งละกี่เหรียญ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้แก่หมออนามัยและผู้สนใจ

รบกวนท่านต่อให้ด้วยครับ
โดย : ทะแนะ    ไอพี : 125.27.50.91


ความคิดเห็นที่ 16
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 18:14:54เห็นด้วยกับท่านทะแนะ
เป็นกระทู้ที่มีประโยชน์และสาระดีมากๆ
*
*
ฝาก webmaster ช่วยนำกระทู้นี้ปักหมุดด้วยนะครับ
โดย : ชาญชัย    ไอพี : 124.121.245.177


ความคิดเห็นที่ 17
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 19:15:25
ไม่คิดว่าจะมีผู้สนใจเรื่องนี้เหมือนผม ทำให้รู้สึกดีใจอย่างยิ่ง ผมเองสนใจศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมฯ เมื่อ 20 ปีเศษมาแล้ว สาเหตุที่สนใจเนื่องจากเมื่อประมาณปี 2528 มีคดีทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งและเป็นข่าวครึกโครมพัวพันถึงขนาดข้าราชการระดับอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรองๆ ลงมาหลายคน นี่เป็นปฐมเหตุ
โดย : หน.สอ.(K2)    ไอพี : 119.31.38.139


ความคิดเห็นที่ 18
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 19:17:49
ต่อมาเมื่อเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ทราบถึงสิทธิข้าราชการประการหนึ่งคือการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งมีในเอกสารหลายฉบับของทั้งกระทรวงและของ ก.พ.
โดย : หน.สอ.(K2)    ไอพี : 119.31.38.139


ความคิดเห็นที่ 19
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 19:27:18
[แต่ในหนังสือเวียนของสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ สธ 0201.038/ว 163 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2552 และที่ สธ 0201.038/ ว 167 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีเนื้อหาที่ทำให้ผมต้องขมวดคิ้วด้วยความสนเท่ห์ เพราะปรากฏข้อความว่า "...การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ใช่สิทธิของข้าราชการ แต่เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงขอให้หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบในการกลั่นกรองความเหมาะสมของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานหรือขอถอนรายชื่อ.." และ "...ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ไม่สามารถเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ตาม ข้อ (2) ข้างต้นได้ เนื่องจากตำแหน่งบังคับบัญชาตามบัญชี 7 หมายถึงตำแหน่งบังคับบัญชาระดับกองขึ้นไป..." นี่หมายความว่าอะไร และประเด็นนี้หลังปรากฏในกระทู้ที่ 04016 ด้วย]
โดย : หน.สอ.(K2)    ไอพี : 119.31.38.139


ความคิดเห็นที่ 20
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 19:38:19
ส่วนประเด็นความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานั้น ขออนุญาตท่านเจ้าของกระทู้ร่วมเสนอความคิดเห็นและให้ข้อมูลด้วยครับ
โดย : หน.สอ.(K2)    ไอพี : 119.31.38.139


ความคิดเห็นที่ 21
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 20:36:03
เรียนท่าน หนสอ k2

ผมขอนำเรียนแบบไร้ขอมูลอ้างอิงนะครับ แต่เป็นข้อมูลอันน่าเชื่อได้จาก วงโม้ สภาโอเลี้ยงประจำที่ทำงานผม

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย นั้น คงไม่ได้จำกัดว่าดำรงตำแหน่งอะไร ฐานะใด เพราะ ข้าราชการครู ครูอาวุโส ครูใหญ่ ผอ โรงเรียน ศึกษานิเทศ ก็ได้รับ เครื่องราชประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ชั้น1) ทั้งนั้น จึงยืนยันได้ว่า ไม่เป็นการจำกัดจำเพาะต้องเป็น ผู้บริหาร แต่ขอให้ เข้าหลักเกณฑฑ์ เรื่องเวลาและเทียบเท่าตำแหน่ง และมีหน่วยงานเป็นผู้เสนอชื่อ รับรองความประพฤติโดยให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั้นได้กระทำความดีความชอบ จนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือไม่

สำหรับเฉพาะตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอนั้น เราเพิ่งเปลี่ยนเป็นสายงานที่เป็นปริญญาตรีได้ ประมาณ 1 เอง การได้รับการจัดสรรระบบเครื่องราชโคต้า จึงยังไม่มีในสารระบบของ หน่วยงานที่จัดทำคำขอ

ยกตัวอย่าง

ตำแหน่ง หน พยาบาลวิชาชีพ 9 ที่โรงพยาบาลสระบุรี ก็ได้รับ(ไม่ได้เป็นหน หน่วยราชการ) นายแพทย์ 9 ทันตแพทย์ 9 เภสัชกร 8 ก็ได้รับ นักวิชาการสาธารณสุข 9 ก็ได้รับ

ทั้งนี้ผมและสภาโอเลี้ยงเห็นว่า อยู่ที่การเริ่มต้นขอเครื่องราชแต่ละตำแหน่งเริ่มไม่เท่ากัน ระดับชั้น ปม จะเริ่มขอได้เมื่อ

ดำรงตำแหน่งระดับ 8 - ได้ ท.ช. มา 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. หรือ ระดับ 9 - ได้ ท.ช. 3 ปี ขอ ป.ม.ได้

จึงนับว่าเข้าหลักเกณฑ์

แต่ ตำแหน่งสสอ นั้น เป็นแค่ระดับ 7 ไม่ใช่ 8 เพิ่งจะมาปรับเมื่อตอนเปลี่ยนผ่านระบบจากซี ไปแท่ง และก็ไม่ใช้ทุกคนด้วย ที่ได้รับ ทช. มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

สรุป ต่อไปเมื่อ ตำแหน่ง สสอ เป็น นวก สธ ระดับชำนาญการพิเศษหมดทุกตำแหน่ง และ มีระยะเวลาการครอง ทช. ถึง 5 ปี ก็น่าจะได้เข้าสู่ระบบจัดสรรค เหมือนเช่นตำแหน่งอื่นๆ

ข้อมูลจากสภาโอเลี้ยงครับ


โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 22
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 22:58:40สาระหลักของกระทู้ที่ผมเขียนคือ

ทุกปีที่มีข้าราชการเกษียณไปนั้นและทุกท่านล้วนเคยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทั้งสิ้น การจากลาของข้าราชการในชีวิตการทำงานนั้นจะได้รับ

เหรียญจักรพรรดิมาลาและเอกสารทรงลงพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับตราพระราชลัญฉกร

ซึ่งสูงค่ายิ่งกว่าเครื่องราชอิสยาภรณ์ชั้นใดที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโดย นายยกรัฐมนตรี

เก็บรักษาไว้ให้ดี มีพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดไว้ที่ฝาบ้าน นับว่ามงคลสูงสุดแล้วในชีวิตข้าราชการ
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.82


ความคิดเห็นที่ 23
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 23:14:54
ท่าน จขกท.ที่นับถือ ผมขออนุญาตเรียกพี่ว่า "นิติกร K3" นะครับ สั้นดี
ต้องขออภัยด้วยที่ คห.ของผมกระโดดไปมา เนื่องจากผม send แล้วปรากฏว่าขึ้น "ไม่สุภาพ/มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ" ผมก็งงเหมือนกันเลยต้องแยก post เป็นหลาย คห.
ตาม คห.ที่ 21 นั้น สำหรับหน่วยงาน ส่วนราชการอื่นๆ ทั่วไป ก็ปฏิบัติตามที่พี่ว่านั่นแหละครับ เพราะเขาใส่ใจ "สิทธิ" ของบุคลากรในสังกัด แต่ส่วนราชการที่ผมสังกัด ผมไม่แน่ใจ เพราะปฏิบัติลักลั่นกันอยู่
ยกตัวอย่าง
ตัวผมเอง จากชั้น จ.ม.- ต.ม. ผู้รับผิดชอบก็ดำเนินการปกติ ผมดูจากข้อมูลเพื่อนร่วมรุ่นที่บรรจุพร้อมกัน เลื่อนระดับพร้อมกัน ก็ OK ครับ แต่พอมาชั้น ต.ช. ผมกลับไม่ได้รับพร้อมเพื่อนๆ ที่มีคุณสมบัติเท่ากันกับผม (ตำแหน่ง ระดับ จำนวนปีที่ได้รับในชั้นรองลงมา) แต่มาได้รับในปีที่ถัดจากเพื่อนเหล่านั้นอีกปีหนึ่ง ทำให้การจัดลำดับอาวุโสของผมต้องไม่เท่ากับเพื่อนร่วมรุ่น ผมเองไม่ทราบว่า ต้นสังกัดใช้เกณฑ์อะไรปฏิบัติอย่างนี้ แต่เขาไม่ลืมแน่ เพราะปีถัดมาเขาก็ทำเรื่องให้
เพราะฉะนัน จากนัยหนังสือเวียนฯ ดังกล่าว ทำให้ผมได้ "กลิ่น" ว่าการปรับปรุงระเบียบ นร.และหลักเกณฑ์การขอพระราชทานฯ จะ"รอนสิทธิ์" ของกลุ่มตำแหน่งซึ่งไม่มีความแน่ชัดว่าจะเทียบเป็นตำแหน่งบังคับบัญชาหรือไม่ เนื่องจากบัญชี 7 ซึ่งยังไม่ได้แก้ไข ระบุว่า "ระดับ 8 ชั้น ป.ม. เงื่อนไขและระยะเวลาในการเลื่อนชั้นตรา 1. ได้รับเงินเดือนเต็มชั้นของระดับ 8
2. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
4. ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่จะเกษียณอายุราชการ หรือในปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น"
หมายความว่า สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ข้อครับ จึงจะเข้าเกณฑ์ เว้นเสียแต่ว่า สาธารณสุขอำเภอ (O3 หรือ K3) ท่านมีบุญหล่นทับ ได้เป็น M1 หรือ O4 หรือ K4 นั่นแหละ จึงจะหายห่วง เพราะเข้าเกณฑ์แน่ๆ
โดย : หน.สอ.(K2)    ไอพี : 119.31.38.139


ความคิดเห็นที่ 24
เสาร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 23:15:22
ท่าน จขกท.ที่นับถือ ผมขออนุญาตเรียกพี่ว่า "นิติกร K3" นะครับ สั้นดี
ต้องขออภัยด้วยที่ คห.ของผมกระโดดไปมา เนื่องจากผม send แล้วปรากฏว่าขึ้น "ไม่สุภาพ/มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ" ผมก็งงเหมือนกันเลยต้องแยก post เป็นหลาย คห.
ตาม คห.ที่ 21 นั้น สำหรับหน่วยงาน ส่วนราชการอื่นๆ ทั่วไป ก็ปฏิบัติตามที่พี่ว่านั่นแหละครับ เพราะเขาใส่ใจ "สิทธิ" ของบุคลากรในสังกัด แต่ส่วนราชการที่ผมสังกัด ผมไม่แน่ใจ เพราะปฏิบัติลักลั่นกันอยู่
ยกตัวอย่าง
ตัวผมเอง จากชั้น จ.ม.- ต.ม. ผู้รับผิดชอบก็ดำเนินการปกติ ผมดูจากข้อมูลเพื่อนร่วมรุ่นที่บรรจุพร้อมกัน เลื่อนระดับพร้อมกัน ก็ OK ครับ แต่พอมาชั้น ต.ช. ผมกลับไม่ได้รับพร้อมเพื่อนๆ ที่มีคุณสมบัติเท่ากันกับผม (ตำแหน่ง ระดับ จำนวนปีที่ได้รับในชั้นรองลงมา) แต่มาได้รับในปีที่ถัดจากเพื่อนเหล่านั้นอีกปีหนึ่ง ทำให้การจัดลำดับอาวุโสของผมต้องไม่เท่ากับเพื่อนร่วมรุ่น ผมเองไม่ทราบว่า ต้นสังกัดใช้เกณฑ์อะไรปฏิบัติอย่างนี้ แต่เขาไม่ลืมแน่ เพราะปีถัดมาเขาก็ทำเรื่องให้
เพราะฉะนัน จากนัยหนังสือเวียนฯ ดังกล่าว ทำให้ผมได้ "กลิ่น" ว่าการปรับปรุงระเบียบ นร.และหลักเกณฑ์การขอพระราชทานฯ จะ"รอนสิทธิ์" ของกลุ่มตำแหน่งซึ่งไม่มีความแน่ชัดว่าจะเทียบเป็นตำแหน่งบังคับบัญชาหรือไม่ เนื่องจากบัญชี 7 ซึ่งยังไม่ได้แก้ไข ระบุว่า "ระดับ 8 ชั้น ป.ม. เงื่อนไขและระยะเวลาในการเลื่อนชั้นตรา 1. ได้รับเงินเดือนเต็มชั้นของระดับ 8
2. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
4. ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่จะเกษียณอายุราชการ หรือในปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น"
หมายความว่า สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ข้อครับ จึงจะเข้าเกณฑ์ เว้นเสียแต่ว่า สาธารณสุขอำเภอ (O3 หรือ K3) ท่านมีบุญหล่นทับ ได้เป็น M1 หรือ O4 หรือ K4 นั่นแหละ จึงจะหายห่วง เพราะเข้าเกณฑ์แน่ๆ
โดย : หน.สอ.(K2)    ไอพี : 119.31.38.139


ความคิดเห็นที่ 25
อาทิตย์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 00:40:49
พี่ครับ จาก คห.ที่ 22 นั้น ผมเข้าใจครับว่าพี่ต้องการสื่อถึงอะไร แต่ผมขออนุญาตพี่ให้ความเห็นแย้งและเห็นด้วยบางประเด็น นะครับ
1.เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) และเครื่องราชอืสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ซึ่งเรียกตามที่ปรากฏในประกาศนียบัตรกำกับฯ สำหรับเกณฑ์การพระราชทานนั้น ขออนุญาตนำสาระจาก "บทคัดย่อ พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.3) พ.ศ.2507" ซึ่งเป็นงานวิจัยของท่านอัยการ ชาติ ชัยเดชสุริยะ ดังนี้ ครับ
1.1 ร.จ.ม.สำหรับพระราชทานแก่ผู้มียศทหารหรือตำรวจตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ ทั้งต้องเป็นผู้ที่รับราชการประจำการหรือในกองประจำการรวมกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
1.2 ร.จ.พ.สำหรับพระราชทานแก่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย (หมายความว่าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเลย เพราะแม้จะได้รับการล้างมลทิน แต่โทษนั้นก็มีอยู่ บันทึกใน ก.พ.7 ด้วย) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี ทหารและตำรวจที่รับราชการมารวมเวลาราชการไม่น้อยกว่า 25 ปี หากไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับพระราชทาน ร.จ.ม.ก็ให้ได้รับพระราชทาน ร.จ.พ.
1.3 พระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์ ให้ทายาทโดยธรรม รักษาไว้เป็นที่ระลึก (ไม่มีสิทธิประดับ) แต่หากผู้ได้รับพระราชทานหรือทายาทนั้น ประพฤติตนไม่สมเกียรติ อาจทรงเรียกคืนได้ (ปัจจุบันมีระเบียบ นร.เรียกคืนเครื่องราชฯ โดยรวมออกในสมัยนายกฯ ทักษิณ)
2.ที่ว่านักการเมือง ไม่ว่า รมต.หรือ นรม.ก็ไม่มีสิทธิครอบครองนั้น หาก รมต.หรือ นรม.ท่านเคยอยู่ในข้อ 1.1 หรือ 1.2 มาก่อน ผมว่าท่านได้สิทธินั้นนะครับ แต่ผมเคยเห็นนักการเมือง (บ้านผม) บางคน ตลอดชีวิตไม่เคยรับราชการ (เป็นคนไทยเชื้อสาย VN) เป็นแต่ผู้รับเหมา คนเขารู้ทั้งจังหวัด แต่ถ่ายรูปประดับ ร.จ.พ.หรา ผมละงง
3.เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีเกียรติยศสูงสำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนนั้น จริงครับ แต่ไม่ได้สูงสุด เพราะตามการลำดับเกียรติของเหรียญฯ ที่เป็นบำเหน็จในราชการ (ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน)นั้น มีเหรียญกล้าหาญ เป็นลำดับแรก และเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา รองลงมา แต่ ร.จ.พ.มีคุณค่าสำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนมาก เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลารับราชการนานและต้องด้วยความเรียบร้อยด้วย แต่ผมไม่ชอบใจเลยที่ร้านจำหน่ายเครื่องหมายข้าราชการเรียกว่า "เหรียญดื้อ" ผมเคยถามว่าทำไมจึงเรียกอย่างนี้ คนขายบอกว่า "เพราะอยู่นาน จึงได้รับ ถือว่าดื้อมากที่อยู่จนได้รับ" เขาไม่ถือเป็นเกียรติเป็นศรีของข้าราชการเลย
4.ทั้งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯและเหรียญฯ ที่นับว่าเป็นเครื่องราชฯ นั้น ทรงลงพระปรมาภิไธยประทับพระราชลัญจกรครุฑพ่าห์ (พี่ นิติกร K3 ใช้ว่า "ลัญฉกร" classic ดีครับ) และนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ "เกือบทุกชั้นตรา" ครับ พี่ๆ ลองสังเกตดูดีๆ นะครับ พระปรมาภิไธยจะอยู่ในพระราชลัญจกรด้านบน
5.เครื่องราชฯ และเหรียญฯ ที่ได้รับพระราชทานมานั้น เป็นมงคลสูงสุด"ทุกชั้นตรา"ครับ เพราะเป็นบำเหน็จในราชการ (ขอเน้นว่าราชการประจำ) ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ที่สมควร เพราะเป็นของพระราชทาน
6.รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องราชฯ และเหรียญฯ โดยทั่วไป ทุกท่านสามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับ ส่วนเว็บที่ให้มาใน คห.6 เป็นของเฉพาะบุคลากร ม.ธรรมศาสตร์เท่านั้นครับ ปัจจุบันระบบงานทะเบียนฐานันดร ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ยังไม่พัฒนาถึงขนาดสืบค้นแบบสาธารณะได้ (ผมเคยโทรศัพท์ไปสอบถาม จนท.บอกว่าขอทราบข้อมูลได้เฉพาะเจ้าตัวเท่านั้น
มีสาระหลักอะไรเพิ่มเติม แลกเปลี่ยนกันได้ครับ ขอบคุณครับ
โดย : หน.สอ.(K2)    ไอพี : 119.31.38.139


ความคิดเห็นที่ 26
อาทิตย์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 10:54:50
แล้ว ระดับ K2 ของ หน.สอ. ขอ ทม.ได้หรือเปล่าครับท่าน นิติกรชำนาญการ ขอบคุณครับ
โดย : เด็ก ป.1/11    ไอพี : 125.25.97.240


ความคิดเห็นที่ 27
อาทิตย์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 11:16:40
เรียน หน สอ k2

ทางชมรมคนขี้โม้ โดยมีลุงหนวดเป็นต้นเรือใหญ่ ขอรับท่านเป็นสมาชิกเถื่อนถาวร ท่านสละเวลาสืบค้นและนำมาเผ่ยแพร่ และท่านก็มีความรู้เข้าใจ ในเรื่องที่นำเสนออย่างดีที่เดียว ผมแค่มีความรู้จากความรู้สึกที่เวลาเห็นเพื่อนข้าราชการ ยืนเอกสารเพื่อทำบัตรหรือเอกสารอื่นใดแล้ว แต่งผิด แต่งเกินฐานะที่สมควร (ผมคืนเอกสารให้ไปถ่ายใหม่หมดตอนนั้นยังหนุ่มไฟแรง บ้าวิชา) ไม่ใช่อยากติดอะไรตามใจฉันเหมือนไปร้านถ่ายรูป คิดเอง ติดเอง แต่ตอนนี้ ผมเห็น หน งานบริหารรุ่นใหม่ ปล่อยปะละเลยกัน คนขับรถ(ลูกจ้างประจำ) ประดับอินธนูชั้นเอก มีที่ไหน/ รูปติดบัตรผ่านจึงชื่อถือมิได้ ต้องขอดูบัตรประจำตัวแทน

ทั้งนี้การประดับแถบแพร่เครื่องราชฯยศประกอบเครื่องแบบนั้น หมายความว่า ท่านประดับเกรียรติยศ บนอกด้านซ้าย ส่วนเครื่องแบบคือยูนิฟอร์มเท่านั้น อินธนู บอกระดับชั้นยศ ระดับว่าเทียบเคียงตำแหน่งใด

ทั้งนี้ข้าราชการจะเป็นบุคคคลอันเชื่อถือได้จากการมีเกียรติยศที่พระราชาทรงไว้วางใจให้ทำงานตามแต่ฐานะตำแหน่ง บนอกด้านซ้าย

โอกาสการได้รับเครื่องราชอิสยาภรณ์นั้นแตกต่างกันตามแต่ การเริ่มขอ ยิ่งยุคสมัยใหม่นี้ อะไรก็โคต้า มีการแทรกชื่อเปลี่ยนชื่อ โค้งสุดท้ายเสมอ ตัวเครื่องราชอิสยาภรณ์ที่ข้าราชการควรได้รับ ก็หายไปตอนส่งมอบไปอยู่ตามร้านขายวัตถุโบราณ ร้านขายของเก่าไฮโซ ยิ่งเหรียญหายากจะราคาเป็นแสนบาท แต่ข้าราราชการตัวจริงได้เพียงเครื่องราชอิสยาภรณ์กระดาษ น่าแปลกใจไหมที่ข้าราชการที่เป็นผู้ตรวจรับเครื่องราชฯไม่เคยมีความผิดเลยที่ ส่งมอบขาดไม่ถึงมือผู้รับ เพราะ ข้าราชการระดับ ตั้งแต่ 8 ขึ้นไปได้รับทุกท่าน แต่ต่ำกว่านั้น ให้ได้รับตามจำนวนของที่ส่งคืน ?

วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ทำงานนั้น ผมไม่รู้ขั้นตอน คงต้องวานท่าน หน k2 ที่ศึกษาเรื่องนี้ รับส่งไม้เป็นเจ้าของกระทู้ ต่อเลยนะครับ
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.77


ความคิดเห็นที่ 28
อาทิตย์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 11:31:34
เรียนความเห็นที่ 26

หน สอ k2 จะได้รับ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย นั้นต้องเข้าเงื่อนไขครับ
คือ

เกรณฑ์

เป็น 7 มา 5 ปี หรือเป็น 8 มา 1 ปี
จึงจะได้รับการเสนอชื่อ

ถ้าเทียบ นวก ชำนาญการ ก็ต้องมี ตช มากไม่น้อยกว่า 5ปี จึงจะได้ ทม (อันนี้ผมเทียบเองนะครับ)

ผมเองยังไม่ได้ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย เลยครับ เนื่องจากผมเพิ่งได้ตริตาภรณ์ช้างเผือก ไปในปีที่แล้ว ทั้งที่เป็นระดับ 8 ก่อนเข้าแท่ง ตนเองก็ไม่รู้ว่าจะบ่นให้ใครฟัง แต่ปีหน้าคงมีรายชื่อเพราะกว่าจะไปถึง สาย 1 ต้องผ่านอีกหลายชั้นตราครับ
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.214.77


ความคิดเห็นที่ 29
จันทร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 เวลา 11:36:54ขอบคุณ WM มากครับที่ปักหมุดไว้ให้พี่น้องหมออนามัยได้อ่าน

ความรู้ทั้งนั้น
โดย : ชาญชัย    ไอพี : 125.26.25.84


ความคิดเห็นที่ 30
อังคาร ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 19:56:31
พอดีผมเข้าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา พบประกาศ พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 31 ส.ค.2552 นี่เอง จึงขอคัดลอกมาลงไว้ เพื่อเป็นการอนุสนธิจากท่าน จขกท.ในประเด็นการแก้ไขนิยามของ "ข้าราชการฝ่ายพลเรือน" ซึ่งอยู่ในตอนแรกๆ ของกระทู้ครับ

หน้า ๑ เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๒ ก ราชกิจจานุเบกษา
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๐๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ “ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการของสำนักงานที่เป็นหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล เว้นแต่ข้าราชการวิสามัญหรือพนักงานเทศบาลวิสามัญ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการอื่นซึ่งปฏิบัติราชการในลักษณะเดียวกับข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือนและมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามกฎหมายเฉพาะเพิ่มขึ้น แต่ข้าราชการ
ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น ไม่มีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาไม่มีบทบัญญัติครอบคลุมถึง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเสียใหม่ เพื่อให้ข้าราชการดังกล่าวมีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
เช่นเดียวกับข้าราชการฝ่ายพลเรือน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันครับ
โดย : หน.สอ.(K2)    ไอพี : 119.31.95.224


ความคิดเห็นที่ 31
พุธ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 07:58:37
ขอคิดด้วยคน
อันนี้ไม่มีหลักทางวิชาการ แต่เป็นของจริง ผมดำรงตำแหน่ง นวก.ชำนาญการ (ซี 7 เดิม ) ได้รับพระราชทาน ทม. เมื่อดำรงตำแหน่งซี 7 เลยแปลกใจที่ท่านนิติกรชำนาญการพิเศษ ซี 8 เดิม บอกว่ายังไม่ได้รับพระราชทาน ทม. เพิ่งได้ ตช. หรือเกี่ยวกับระยะเวลาราชการ
ท่านผู้รู้ทั้งหลาย ขอความเห็นหน่อย
โดย : หมออนามัย ซี 7    ไอพี : 118.173.2.16


ความคิดเห็นที่ 32
พุธ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 09:36:33
เรียน คหที่ 31

ผมก็คิดเช่นท่านครับ ว่าผมได้เครื่องราชฯชั้นไหน? มาสนอกสนใจตอนงานพระราชพิธีสมเด็จพระพี่นางเธอฯ ที่ต้องแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ พร้อมประดับเหรียญตราและถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผมจะประดับ ชั้น ทม ทช ได้ไหม คำตอบคือ ตามประวัติผมได้แค่ ตม ตช จึงได้คำตอบว่า ผมนั้นเรียนหนังสือนานหลายปีและตำแหน่งที่ปรับนั้น เป็นตำแหน่งเฉพาะพิเศษมีก้าวกระโดดของตำแหน่ง แต่ระยะเวลายังไม่ครบ 5 ปี จึงเริ่มมาศึกษาข้อมูล แต่ทั้งนี้ ตอนนี้ได้ท่าน หน k2 มาช่วยให้ความกระจ่างแล้ว
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 118.175.19.10


ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 10:05:19"ขอบคุณมากครับ...ขอให้บุญรักษาครับ"
โดย : โก๋เอก..บจ.345    ไอพี : 118.172.209.208


ความคิดเห็นที่ 34
พุธ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 10:16:31
หลังจากได้รับความรู้เรื่องเหรียญราชอิสริยาภรณ์แล้ว อยากทราบเรื่องของการประดับเหรียญ และสายสะพายต่าง ๆ ด้วยนะคะ
เพราะเวลาไปงานราชพิธีต่าง ๆ บางคนก็ประดับไม่เหมือนกัน
ไม่ถูกต้องก็มี....รบกวนด้วยค่ะ...
โดย : ผู้อยากรู้    ไอพี : 125.26.228.236


ความคิดเห็นที่ 35
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 05:57:38
ขอบคุณครับ
โดย : ธานี    ไอพี : 113.53.70.29


ความคิดเห็นที่ 36
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 14:56:00
อืมเป็นเช่นนี้เอง
โดย : คนผ่านทาง    ไอพี : 192.168.1.94


ความคิดเห็นที่ 37
อาทิตย์ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 12:40:05
ขอบคุณมากครับได้อะไรมากมายจริงๆ
โดย : คนอนามัย    ไอพี : 61.19.66.150


ความคิดเห็นที่ 38
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 18:05:41พอดีวันก่อนไปงานโฟโต้แฟร์มา ได้รับหนังสือเกี่ยวกับงานถ่ายรูป มีอยู่ท่านหนึ่งเขียนถึงการแต่งการประดับเครื่องราช ตั้งแต่ ระดับ 3 - ชั้นสายสะพายเส้นที่ 2 ที่เขาใช้ถ่ายรูป เลยเอามานำเสนอด้วยครับ
( ขอบคุณหนังสือ "วารสารสมาคมธุกิจการถ่ายภาพ" กิตติชัย ปฏิภาณประเสิฐ ปีที่ 2 ฉบับที่ 82 พฤศจิกายน 52 หน้า 110-111 )
โดย : ชาญชัย    ไอพี : 125.26.29.33


ความคิดเห็นที่ 39
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 18:06:32ต่อ..
โดย : ชาญชัย    ไอพี : 125.26.29.33


ความคิดเห็นที่ 40
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 18:07:29ต่อ
โดย : ชาญชัย    ไอพี : 125.26.29.33


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 18:08:18ผูู้หญิง..
โดย : ชาญชัย    ไอพี : 125.26.29.33


ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 18:08:53ต่อ..
โดย : ชาญชัย    ไอพี : 125.26.29.33


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 18:10:07หญิงต่อ..
(ขอบคุณหนังสือ "วารสารสมาคมธุกิจการถ่ายภาพ" กิตติชัย ปฏิภาณประเสิฐ ปีที่ 2 ฉบับที่ 82 พฤศจิกายน 52 หน้า 110-111 )
โดย : ชาญชัย    ไอพี : 125.26.29.33


ความคิดเห็นที่ 44
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 เวลา 15:32:58
ดีมากๆ ขอบคุณค่ะ ได้ใช้ประโยชน์ในวันที่ 5 ธค
โดย : pa-add    ไอพี : 202.143.173.51


ความคิดเห็นที่ 45
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 เวลา 22:23:17
เรียนนิติกรชำนาญการพิเศษ
ผมเริ่มบรรจุ เมื่อ ธันวาคม 2548 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับสอง ขณะนี้ผมเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เมื่อ กรกฏาคม 2552 ที่ผ่านมาผมยังไม่มีประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลย ไม่ทราบว่าจะขอเครื่องราชฯ สำหรับ ขรก.ในแท่งใหม่ได้หรือไม่ครับ
โดย : นวก ปฏิบัติการ    ไอพี : 61.19.65.148


ความคิดเห็นที่ 46
จันทร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 เวลา 18:49:21
เรียน คห.46

ขออนุญาตท่านสมาชิกก่อตั้งชมรมฯ (นิติกรชำนาญการพิเศษ) ตอบนะครับ

สำหรับกรณีของน้อง (คงจะเป็นน้อง เพราะบรรจุฯ ทีหลังผม พี่บรรจุฯ มิ.ย.2538 คงจะมีวัยวุฒิอาวุโสกว่า-คือแก่กว่านั่นแหละครับ) คห.46 นั้น จะมีสิทธิขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ ตามระเบียบฯ ที่ออกสำหรับแท่งใหม่ ดังนี้ครับ

-ตามระเบียบฯ ใหม่ ในบัญชี 41 (ซึ่งปรับปรุงจากบัญชี 7 ในระบบ PC) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จะเริ่มต้นขอพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

-เกณฑ์คือต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน

-ระเบียบฯ ข้อ 5 ระบุว่า "เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยตามบัญชี ๔๑ ให้นำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง หรือระยะเวลาในการได้รับเงินเดือนของ
ข้าราชการระดับต่าง ๆ ก่อนมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตำแหน่งของข้าราชการใหม่เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ มานับรวมเป็นระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือระยะเวลาในการได้รับเงินเดือนของข้าราชการผู้นั้นตามบัญชี ๔๑ ด้วย"

-เพราะฉะนั้น กรณีของน้อง คห.46 เมื่อเริ่มบรรจุฯ ระดับ 2 ณ เดือน ธ.ค. 2548 จะมีสิทธิได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ตามเกณฑ์คือ ไม่ก่อนวันที่ 5 ธ.ค.2553 ในชั้น จ.ม. (ตามระเบียบฯ เดิม)

-ปัจจุบัน น้องอยู่แท่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งตำแหน่งจะเทียบเท่าแท่งทั่วไป ระดับชำนาญงาน แต่เมื่อใช้ระเบียบฯ ใหม่ ข้อ 5 น้องควรจะได้รับพระราชทานชั้น ต.ม.ไม่ก่อนวันที่ 5 ธ.ค.2554 และหากน้องจะได้เลื่อนไปรับชั้น ต.ช.น้องจะต้องดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (แท่งทั่วไป ระดับชำนาญงานเลื่อนได้ถึงชั้น ต.ช.เพราะเทียบกับระดับ 5-6 เดิม) คือต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการครบ 6 ปี ครับ จึงจะได้เลื่อนระดับ

*ถือว่าเป็นข้อดี-ข้อด้อยสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการในกรณีนี้นะครับ ระหว่างแท่งทั่วไปกับแท่งวิชาการ หากจะเปรียบเทียบกัน บางท่านอาจจะเห็นว่าแบบเดิม (ระบบซี) ดีกว่า ก็แล้วแต่จะคิด

มีประเด็นอื่นๆ อภิปรายกันได้ครับ (เชิญที่กระทู้ปักหมุดนะครับ)
โดย : หน.สอ.(K2)    ไอพี : 110.49.62.39


ความคิดเห็นที่ 47
เสาร์ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 เวลา 07:59:01
ขออนุญาต เรียนถามผู้รู้ ทั้งหลายว่าเหรียญตราที่ห้อยแพรแถบเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายจะได้มาอย่างไร ผมได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ชั้น ทม. แต่ไม่เห็นได้เหรียญแพรแถมที่ว่ามาเลย ....ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดย : คนริมดอย    ไอพี : 180.183.160.144


ความคิดเห็นที่ 48
เสาร์ ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 เวลา 17:45:48
เรียน คห.48 ที่นับถือ

สำหรับเหรียญตราที่ห้อยแพรแถบเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายจะได้มาอย่างไรนั้น ผมขออนุญาตตอบดังนี้ครับ

(ขออนุญาตอธิบาย อาจซ้ำกับประเด็นของบางท่านในกระทู้นี้)

[เหรียญตรานี้หมายถึงเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน และส่วนใหญ่มีประกาศนียบัตรกำกับฯ เช่นเดียวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่น

-เหรียญบำเหน็จในพระองค์ อาทิ เหรียญรัตนาภรณ์ เหรียญราชรุจิ

-เหรียญบำเหน็จในราชการ อาทิ เหรียญจักรมาลา เหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญดุษฎีมาลา เหรียญลูกเสือสรรเสริญ

-เหรียญบำเหน็จความกล้าหาญ อาทิ เหรียญกล้าหาญ เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญชัยสมรภูมิ สงคราม...]

*เมื่อดูภาพการประดับเครื่องราชฯ และเหรียญตรา ใน คห.40 ซึ่งเป็นชั้นตราที่ คห.48 ได้รับพระราชทานนั้น เหรียญที่ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ใน คห.40 หุ่นด้านขวาสุด เรียกว่า "เหรียญสำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึก" ซึ่งมีผู้อธิบายไปแล้วใน กระทู้ (ปักหมุด) ที่ 04914 คห.26-29

*เหรียญ (สำหรับพระราชทานเป็น) ที่ระลึก นั้น ใช่ว่าจะได้รับมาพร้อมกับเครื่องราชฯ นะครับ หากท่านมีความประสงค์จะประดับเหรียญที่ระลึกดังกล่าวร่วมกับเครื่องราชฯ ท่านจะต้องจัดหาเอาเอง เพราะในพระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกต่างๆ นั้น มักจะระบุว่า

-บุคคลที่มีสิทธิประดับเหรียญนี้ได้ ก็ต่อเมื่อได้มีชีวิต (ขึ้นมาแล้ว) ในขณะที่จัดสร้างเหรียญนั้น

เช่น เหรียญฯ งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ จัดสร้าง พ.ศ.2500 หากท่านเกิดก่อน พ.ศ.2500 ท่านก็มีสิทธิประดับ (ตามกฎหมาย) เพราะตอนนั้น ท่านมีชีวิต (ขึ้นมาแล้ว) หรือ

-บุคคลมีสิทธิประดับเหรียญนี้ได้ ตั้งแต่โอกาสที่ให้มีการจัดสร้างเหรียญนั้นๆ

*มีผู้รู้บางท่านเล่าว่า ตั้งแต่เหรียญรัชดาภิเษก พ.ศ.2514 เป็นต้นมา ไม่ว่าใครเกิดก่อน-เกิดทีหลัง ก็มีสิทธิประดับได้ทั้งนั้น (ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย) ซึ่งก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร ควรศึกษาเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.ของเหรียญเหล่านั้น

ส่วนมากถือตามหลักใน คห.29 คห.31 ในกระทู้ 04914 คือเกิดมีชีวิตขึ้นมาก่อน (มีชีวิตอยู่ในเวลาที่จัดสร้างเหรียญ) จึงมีสิทธิประดับได้
โดย : หน.สอ.(K2)    ไอพี : 119.31.35.139


ความคิดเห็นที่ 49
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 เวลา 10:29:54
ขอบคุณท่าน หน k2 ที่ช่วยตอบได้กระจ่างเป็นกำลังใจให้ครับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่เหรียญรัชดาภิเษก พ.ศ.2514 เป็นต้นมา ไม่ว่าใครเกิดก่อน-เกิดทีหลัง ก็มีสิทธิประดับได้ทั้งนั้น (ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย) ซึ่งก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร ?

ผมได้ไปถามผู้รู้มาให้ว่ามีการยกเว้นอันเป็นมงคลยิ่ง

เหรียญนี้มีที่มาคือ หากประเทศใดที่ปกครองระบบกษัตริย์เป็นพระประมุขนั้นเมื่อพระองค์ครองราชย์ยาวนายครบ 25 ปี ก็จะมีการเฉลิมฉลองการครอบรอบการขึ้นเสวยราชย์สมบัติ ทั้งนี้ (รัชกาลปัจจุบัน)ทรงทรงครบรอบ 25 ปี ในปี 2514 (ตามที่ท่าน หน k2 อ้างถึง)

แต่ได้เพิ่มการสร้างเพิ่มในโอกาสต่าง เช่นเหรียญนี้จัดสร้างในงานพระราชพิธีมังคลาภิเษิ ปี 2531 คือวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ปัจจุบัน)ครองสิริราชสมบัติยาวนานเสมอด้วยพระบรรพกษัตริย์ในอดีต (เทียบกลับรัชกาลที่ 5) และควบรวมกับงานเฉลิมฉลองพิธีกาญจนาภิเษกครองราชครบ 50ปี .พศ.2539 และครบรอบ 60 ปี ในปี พศ .2549

จึงนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์สมบัติยาวนานที่สุดในโลกพระองค์แรกของโลก จึงถือว่า “เป็นมงคล” ยิ่งยืนนานตลอดไป

………………………………………………..
การประดับนั้นประดับได้ทุกผู้คนไม่ถือว่าเป็นการผิดเนื่องจาก ประองค์ทรงอยู่เหนือกาลเวลา จึงไม่นำ พ..ศ เกิดมาเป็นข้อกำหนดครับ
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.121.63.250


ความคิดเห็นที่ 50
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 เวลา 10:32:53เหรียญรัชดาภิเษกด้านหน้า
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.121.63.250


ความคิดเห็นที่ 51
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 เวลา 10:38:09เหรียญรัชดาภิเษกด้านหลัง(ที่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เหรียญราชภัฏ) อาจเพราะตราสัญญลักษณ์รัชกาลคล้ายกัน
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.121.63.250


ความคิดเห็นที่ 52
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 เวลา 10:51:14
เหรียญตราราชอิสริยาภรณ์ หลายชั้นหลายเหรียญตรานั้น น่าเสียดายที่บางครั้งพบเห็นตามร้านขายของเก่า หรือร้านวัตถุมงคล นำไปเทียบกับพระเกจิ อาจาย์ในตู้เดียวกัน(บางที่จัดอยู่ต่ำกว่าด้วย ทำเหมือนเหรียญบาทโบราณ ซึ่งผมมองว่า ไม่สมควร การที่จะได้รับพระราชทานเหรียญตรา หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น เป็นผลจาการทำคุณงามความดีทั้งในฐานะพลเมืองประชาชนและหน้าที่ราชการตามสนองพระเดชพระคุณ

ลูกหลานที่เป็นคนไทยมีปู่ยา ตายาย บิดา มารดา รับราชการ ไม่สมควรนำสมบัติแห่งคุณงามความดีไปขายกิน หากแค่ ขายเหรียญที่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้ ต่อไปในอนาคตเราจะขายได้ทุกสิ่ง

ฝากเตือนและขอให้การประดับเหรียญตราและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ว่าชั้นใดก็ตาม ประทับทั้งจากตัวเสื้อ และประดับในหัวใจผู้สวมใส่ด้วยครับ
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.121.63.250


ความคิดเห็นที่ 53
จันทร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 เวลา 09:33:03
กระทู้นี้ ดีจริงๆ ความรู้และสาระล้วนๆ
ขอบพระคุณทุกๆท่านครับ
โดย : little    ไอพี : 125.26.22.163


ความคิดเห็นที่ 54
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 09:57:33
ผมขอถามเพื่อทราบนะครับ ผมไม่รู้จริงๆครับ ผมบรรจุนักวิชาการตอนแรก เริ่ม ซี3 ทำงานมา9 ปี ปัจจุบัน ตำแหน่ง นวก.สธ.ชำนาญการ ครับ ยังไม่เคยได้รับเครื่องราชย์ใดๆเลยครับ ไม่ทราบว่าจะมีขั้นตอนไหนหรือว่า มีช่องทางที่จะขอเครื่องราชย์บ้างครับ เพราะที่ผ่านๆมา ผู้บังคับบัญชาก็ไม่เคยให้ความกระจ่างเลยครับ ก็เลยยังสับสนครับ ขอควาอนุเคราะห์จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ชี้แนะด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
โดย : ph 1 ชลฯ    ไอพี : 125.26.156.220


ความคิดเห็นที่ 55
จันทร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 00:22:28
เรียน คห.55

ขออนุญาต จขกท.ตอบ คห.55 หลังวันแห่งความรักนะครับ

พอดีกลับมาดูรายละเอียดเหรียญรัชดาภิเษก ก็เลยเจอคำถามที่เป็นประเด็นค่อนข้างบ่อยสำหรับเพื่อนๆ น้องๆ หรือแม้แต่พี่ๆ ข้าราชการด้วยกันที่มักจะถาม

-ทำไมไม่ได้เครื่องราชฯ เหมือนคนนั้นคนนี้เลย ลืมขอให้หรือเปล่า

-ทำไมบางคนได้เหรียญ ไม่ได้ใบประกาศฯ บางคนได้ใบประกาศฯ ไม่ได้เหรียญ บางคนได้ทั้งสองอย่าง (เส้นหรือเปล่า) บางคนไม่เคยได้อะไรกับเขาเลย

-ทำไม ทำไม ทำไม...

สำหรับกรณีของ คห.55

บรรจุตำแหน่งเริ่มต้นระดับ 3 รับราชการมา 9 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งชำนาญการ หรือ K2 แสดงว่าตอนก่อนเข้าแท่ง 11 ธ.ค.2551 น่าจะเป็นระดับ 6ว หรืออาจจะกำลังขอประเมินระดับ 7ว

ต้องถามย้อนไปว่า ตอนที่ คห.55 รับราชการครบ 5 ปี เป็นระดับ 4-5 หรือเปล่า

ในบัญชี 7 ของระเบียบฯ เดิมนั้น ระบุว่า

-ต้องเป็นข้าราชการระดับ 3 มาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์ ก่อน
วันที่ 6 ตุลาคม ของปีที่ขอ หรือปัจจุบันเป็นข้าราชการระดับ 4
ขอพระราชทาน จ.ช. หรือ

-เป็นข้าราชการระดับ 5 ก่อนวันที่ 6 ตุลาคม ของปีที่ขอ
ให้เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.

-ต้องเป็นข้าราชการระดับ 5 มาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์ ก่อน
วันที่ 6 ตุลาคม ของปีที่ขอ หรือปัจจุบันเป็นข้าราชการะดับ 6
ขอพระราชทาน ต.ช.

รายละเอียดเหล่านี้ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่าย (หรือกลุ่มงาน) บริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบระยะเวลาการครองตำแหน่งของข้าราชการในสังกัดว่าครบตามเงื่อนไขในการขอหรือไม่

หากไม่ครบระยะเวลาการครองตำแหน่งตามเงื่อนไข แต่เสนอชื่อขอไปจะต้องขอถอนชื่อ (ถือว่าไม่บังควร) และส่งเข้าไปใหม่เมื่อครองตำแหน่งครบตามเงื่อนไข

หากน้องปฏิบัติงานที่ สอ./สสอ./รพช. ต้องไปติดต่องานการเจ้าหน้าที่ สสจ.นะครับ ให้เขาดู ก.พ.7 ใน PIS ให้ก่อน อาจจมีรายละเอียดในการรับแล้วจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รจ.)

แต่ยังไม่ได้รับตัวเหรียญจริง (เพราะโควตาหน่วยงานจำกัด) หรือ

ประกาศนียบัตรกำกับฯ ยังมาไม่ถึง (จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งให้กระทรวง-กรม แล้วจึงมาถึงจังหวัด)

ต้องติดตามครับ เป็นสิทธิประโยชน์ของตัวข้าราชการเอง

ขออวยพรให้โชคดีครับ

รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ในกระทู้ที่ 04914 (ปักหมุด) บนกระทู้นี้ครับ
โดย : หน.สอ.(K2)    ไอพี : 110.49.44.22


ความคิดเห็นที่ 56
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 10:50:27
อ่านแล้วมีประโยชน์มากเลยครับ
แต่อยากรู้ว่า
เหรียญเงิน ร.ง.ภ. นั้น
เวลาถ่ายรูปชุดปกติขาว
เขาจะติดตรงไหนครับ
พอดีไปถ่ายรูปมา แต่ทางร้านติดให้ไม่ถูก
รบกวนผู้รู้หน่อยครับ
เหรียญนี้ได้มาตอนไปช่วยสึนามิ เมื่อปี 48
โดย : ผู้ผ่านมาแต่อยากรู้    ไอพี : 117.47.249.127


ความคิดเห็นที่ 57
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 22:41:57
เรียน คห.57

รายละเอียดประเด็นนี้

ตอบแล้วในกระทู้ที่ 04914 (ปักหมุด) เหนือกระทู้นี้ครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โดย : หน.สอ.(K2)    ไอพี : 119.31.121.75


ความคิดเห็นที่ 58
อาทิตย์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 13:30:35
แล้วชุดปกติขาวนอกราชการเป็นยังไงหรอคะ ช่วยถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย ขอบคุณคะ
โดย : ครูนก.    ไอพี : 118.172.204.175


ความคิดเห็นที่ 59
อังคาร ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 เวลา 12:32:13
เรียน สอบถามท่านผู้รู้ครับ...
กรณีกระผม แต่ก่อนเคยรับราชการทหารมาก่อน เป็นเวลา ๑๐ ปี แล้วโอนย้ายเปลี่ยนสายงานมา อยู่ งานท้องถิ่น (อบต.) เป็นเจ้าพนักงาน ระดับ ๔ ต้นปี ๕๓ ไม่ทราบว่าตอนนี้ ขอเครื่องราช ฯ ได้ในระดับไหนครับ...ยังงัยรบกวนสอบถามครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ.....(จ่าปุ้ย..ขอนแก่น)
โดย : จ่าปุ้ย..ขอนแก่น    ไอพี : 125.26.143.131


ความคิดเห็นที่ 60
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2553 เวลา 15:17:04
ผมดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เมื่อ ปี 51 รับราชการมา 10 ปี ไม่เคยทราบเลยว่าได้เครื่องราชฯชั้นไหน จนวันหนึ่งเข้าเว็บของ สสจ. กระบี่ พบว่าตนเองได้ ชั้น ตม.ตั้งแต่ระดับ 5 เมื่อปี 48 ทำไม สสจ.จึงไม่แจ้งให้เจ้าตัวทราบ? จากนั้นผมศึกษาเรื่อง เครื่องราชฯ พอสมควร กรณีนี้ถือว่างานบุคลากรของ สสจ.บกพร่องหรือไม่ และเราควรจะดำเนินการอย่างไร? ซึ่งปัจจุบันผมควรจะได้ชั้น ทม.เพราะเป็นระดับชำนาญการ(ระดับ 7 วช.) ครองระดับ 7 ยังไม่ถึง 5 ปี แต่หากครบ 5 ปี จะได้ ทช.ใช่หรือไม่? ผมเข้าใจถูกใช่ไหม?
โดย : พย.บ.,สบ.    ไอพี : 180.180.72.129


ความคิดเห็นที่ 61
อังคาร ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เวลา 18:25:12
เรียน ท่านนิติกร K3
ขอถามครับ ได้ ทช. ปี 2546 ตอน ซี 7 และเป็นซี 8(สสอ) เดือนตุลาคม 2551 มีสิทธิ์ขอ ปม. เมื่อไร
หรือต้องรอให้ดั้บเงินเดือนขั้นสูงสุดก่อน ครับ
โดย : k3k3    ไอพี : 180.180.191.93


ความคิดเห็นที่ 62
อังคาร ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 21:14:24
เรียนท่านนิติกร
ผมมีเรื่องขอถามหน่อยครับ ผมเพิ่งได้รับเหรียญร.จ.พ.มา แล้วทางหน่วยงานให้ผมคืนเครื่องราชฯชั้นรอง ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ตริตาภรณ์ช้างเผือก แล้วผมจะต้องส่งคืนหรือไม่ครับ
โดย : จารึก    ไอพี : 222.123.225.65


ความคิดเห็นที่ 63
อังคาร ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 07:05:27
เรียน ท่านนิติกร
นี่ไม่ใช่ความคิดเห็นนะครับ เป็นคำถามครับ ท่านนิติกรหรือใครก็ได้ที่มีความรู้ในเร่องนี้ครับ
คือผมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มาหลายชั้น ตั้งแต่ บม บช ตม ตช จม จช ทม ทช และ สุดท้าย จักพรรดิมาลา คือได้แต่ใบพระบรมราชโองการ ผมได้เหรียญมาแค่ 2 เหรียญ คือ ตช และ จักรพรรดิมาลา ที่ทางสังกัดมอบให้ แต่ผมอยากได้ เหรียญ มาประดับอีกโดยอะไรก็แล้วแต่ มากกว่า2นี้ เช่น บม บช จม ที่เป็นประเภทเหรียญ ไม่ใช่ดารา มาประดับหน้าอกด้านซ้ายมากกว่านี้จะได้ไหมครับ ถ้าใส่ถือว่าผมละเมิดไหม เพราะผมมีสิทธิที่จะประดับ แต่ไม่ได้เท่านั้นเอง ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
โดย : อลงกรณ์    ไอพี : 118.172.105.67


ความคิดเห็นที่ 64
อังคาร ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 15:34:16
อยากทราบว่าผมได้รับเครื่องราชอะไรบ้าง
โดย : ธงชัย บุญอนันต์    ไอพี : 125.26.22.33


ความคิดเห็นที่ 65
จันทร์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 09:42:17
เรียนถามท่านนิติกร ฉันรับราชการมาตั้งแต่ปี 2540 บรรจุในตำแน่งเจ้าพนักงาน ซี 2 ได้เครื่องราช จม. ปี 2545 แล้ว ได้เครื่องราช ตม. ปี 2548 ปี 2551 ครองระดับ ซี 6 แล้ว หลังจากนั้นก็ไม่ได้อีกเลย และได้ปรับเปลี่ยนสายงานเป็น นวก.สธ.ระดับปฏิบัติการ ปี2551 ขอเรียนถามว่า
1.ทำไม่ดิฉันถึงไม่ได้จช.สามารถขอย้อนหลังได้หรือเปล่า
2. ดิฉันสามารถที่จะขอตช.ได้ตอนไหน ต้องทำเรื่องขอเองหรือว่าทางสสจ.เป็นคนทำให้
3.เรื่องใบกำกับเครื่องราชไม่เคยได้เลย ได้เซนรับทราบแค่นั้นว่าได้ไม่เคยได้รับทั้งเครื่องราช และใบกำกับเลย ไมใทราบต้องทำอย่างไรถึงจะได้คะ
โดย : นวก.ใหม่    ไอพี : 182.52.32.99


ความคิดเห็นที่ 66
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เวลา 18:27:14
เรียนท่านผู้อำนวยการสำนักอลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอเรียนสอบถามเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ตามบัญชี 41 ให้แก้ข้าราชการตามระบบจำนกประเภทตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
เลื่อนได้ถึง ป.ม. ตามเงื่อนไข ต้องได้ ท.ช. มาแล้ว 5 ปี
และเงินสูงสุด ในระดับ 8 หรือเทียบเท่า และต้องเป็นผู้บังคับบัญชาเท่านั้นใช่ หรือ ไม่ โดยตามบัญชี 41 ตามเงื่อนไขไม่ได้บ่งชี้ไว้
ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาเท่านนั้น ผู้รู้โปรดตอบด้วยครับ ข้าราชการที่ตั้งใจทำงาน จนได้รับเงินสูงสุด ต้องการได้รับพิจาณราบ้าง
แต่กลับไม้ได้พิจารณา ในชีวิตราชการ เพราะเหตุใด
โดย : นายโสภณ สวัสดิผล คนพันอาร์    ไอพี : 125.27.114.129


ความคิดเห็นที่ 67
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เวลา 18:33:02
เรียนท่านผู้อำนวยการสำนักอลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอเรียนสอบถามเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ตามบัญชี 41 ให้แก้ข้าราชการตามระบบจำนกประเภทตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
เลื่อนได้ถึง ป.ม. ตามเงื่อนไข ต้องได้ ท.ช. มาแล้ว 5 ปี
และเงินเดือนสูงสุด ในระดับ 8 หรือเทียบเท่า และต้องเป็นผู้บังคับบัญชาเท่านั้นใช่ หรือ ไม่
โดยตามบัญชี 41 ตามเงื่อนไขไม่ได้บ่งชี้ไว้
ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาเท่านนั้น ผู้รู้โปรดตอบด้วยครับ ข้าราชการที่ตั้งใจทำงาน จนได้รับเงินสูงสุด ต้องการได้รับพิจาณราบ้าง
แต่กลับไม้ได้พิจารณา ในชีวิตราชการ เพราะเหตุใด


โดย : นายวิชิต เรื่องหิรัญ ชาวอาชีวศึกษา    ไอพี : 125.27.114.129


ความคิดเห็นที่ 68
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เวลา 21:53:01
อยากทราบว่าการประดับเหรียญจักรพรรดิมาลา อยู่เหนือเหรียญเครื่องราชฯ ทช. ทม. ตามลำดับ ถูกต้องหรือเปล่า ใครรู้ช่วยแนะนำด้วย
โดย : นิดาภา    ไอพี : 119.31.126.68


ความคิดเห็นที่ 69
อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:18:48เรียน พี่ชาญชัย

อายุราชการ 5 ปี ระดับ 5 - ขอได้ ต.ม. (เริ่มขอ)

แล้วเรื่องของการประดับเหรียญ

ขอถาม 2 ข้อครับ

ข้อที่ 1. ตามรูปมี ต.ม.-จ.ช. กับ ต.ช.- ต.ม.

ต้องประดับอย่างไรครับ

ข้อที่ 2. เหรียญตราที่ห้อยแพรแถบเหนือกระเป๋า

เข้าใจว่าเหรียญที่ระลึก ตามรูปยังประดับไม่เหมือนกันอีก

แตกต่างอย่างไรครับ

รบกวนพี่ด้วยครับ
โดย : ชัยภัคฐ์    ไอพี : 182.52.201.10


ความคิดเห็นที่ 70
อาทิตย์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 23:13:50
ผมทำงาน มา ปีนี้ ปี ที่ 8 ละครับ สายงานเริ่มจาก สาย 3 ครับ
ปรับเข้าแท่ง ซี 5 ระดับปฏิบัติการ 6 เดือนแล้วปรับเป็น ชำนาญการ ( ระหว่างที่ปรับเป็นระบบแท่ง รอ คำสั่ง ซี 6 ครับ) ซึ่งตอนนี้ ก็ ชำนาญการ มา 2 ปีกว่าๆ แล้วครับ ถ้าตอนนี้มี ซี ผม ก็ซี 7 แล้วครับ เพราะว่า สาย 3 ครองตำแหน่ง 7 ปี ก็จะพอดีกับ ซี 7 พอดีครับ ตั้งแต่รับราชการมา ยังไม่ได้เครื่องราช ชั้นไหนเลยครับ สอบถามทางผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ (ส่วนใหญ่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ) ได้คำตอบ ตรงกับความเป็นจริงว่า งานการเจ้าหน้าที่ของ สสจ.เป็นผู้คำนวณ ส่้งรายชื่อขอ (ซึ่งเท่าที่เห็นจาก พี่ๆๆ ก็รอนาน เสนอชื่อไป ปีนี้ ก็จะได้ อีก 2 3 ปีให้หลัง) แต่ไม่ได้เลย มา 8 ปี เลยน่าสงสัย โทรไปถามโดน ทางฝ่ายให้คำตอบว่าต้องรอไปก่อน (ทุกครั้ง) ยิ่งมาเห็นในเว็บบอร์ดนี้ ยิ่งรู้ชัดเจนเลยว่าระยะเวลาที่ผมรอ นิ สงสัยจะนานเกินมาตรฐานไปเสียแล้ว ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร ครับ หรือจะรอ 25 ปี รับทีเดียว เอาแต่ใบ กับชั้นสูงสุดเลยไม่ต้องเสียเวลาคืนเหรียญ ละมั้งครับ
โดย : ข้าราชการ จ.เหนือ ขนาดใหญ่มาก    ไอพี : 118.172.38.226


ความคิดเห็นที่ 71
พุธ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 11:12:44
ตอบคุณ นวก ใหม่

การเสนอชื่อเพื่อให้ได้ รับเครื่องราชฯ ชั้นใดนั้น หน่วยงานเป็นผู้เสนอมาตามลำดับ ทั้งนี้คงต้องตรวจสอบประวัติการเสนอชื่อ ไม่ใช่ตรวจสอบการได้รับ แต่จากข้อมูลที่มีมาให้นั้น คือนับจาก เครื่องราช ตม เป็นตช(ในต่างสาย) ก็ 5 ปี นั้นหมายถึง 2556 โดยประมาณครับ

สำหรับ เครื่องราช ชั้น จช หากมีประกาศในราชกิจฯ ก็มีสิทธิรับอยู่ครับ ทั้งนี้ขอสรุปว่าการได้รับเครื่องราชฯชั้นใดนั้น อยู่ที่ท่านได้รับการเสนอชื่อหรือไม่? กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านว่ามีหรือไม่ ทั้งนี้มิได้หมายความว่าเครื่อวราชจะมาพร้อมกับเวลา หรือตำแหน่ง

ยกตัวอย่าง

สส. ได้รับเลือกตั้ง2 สมัย(อาจจะสมัยละ1 ปี)ติดต่อกันก็ได้เครื่องราชชั้นสายสะพาย แต่ข้าราชการตัวจริงของแท้ 20 ปีแล้วยังไม่ได้สายสะพายเลยครับ เสียเวลาตรวจสอบรายชื่อซักนิดครับ...อาจตกหล่นต้องหลอดน้ำมันกันบ้าง(อันนี้คงรู้นะว่าหยอดตรงไหนอย่างไร)
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.122.205.72


ความคิดเห็นที่ 72
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:37:20
The significant inscription found mbt shoes on an old key---“If I rest, I rust”---would be an excellent motto for those who are afflicted with the slightest bit of idleness. Even the most industrious mbt lami shoes person might adopt it with advantage to serve as a reminder that, if one allows his faculties to rest, like the iron in the unused key, they will soon show signs of rust and, ultimately, womens mbt shoes cannot do the work required of them. Those who would attain the heights reached and kept by great men must keep their mbt m walk faculties polished by constant use, so that they may unlock the doors of knowledge, the gate that mbt clearance shoes guard the entrances to the professions, to science, art, literature, agriculture---every department of human endeavor. Industry keeps bright the key that opens the treasury of mbt chapa shoes achievement. If Hugh Miller, after toiling all day in a quarry, had devoted his evenings to rest and recreation, he would never have become a famous geologist. The celebrated mathematician mbt shoes online, Edmund Stone, would never have published a mathematical dictionary, never have found the key to science of mathematics, if he had given his spare moments to mbt footwear idleness, had the little Scotch lad, Ferguson, allowed the busy brain to go to sleep while he tended sheep on the hillside instead of calculating the position of the stars by a string of beads, he would never have mbt shoe review become a famous astronomer. Labor vanquishes all---not inconstant, spasmodic, or ill-directed labor; but faithful, unremitting, daily mbt sport high effort toward a well-directed purpose. Just as truly as eternal vigilance is the price of liberty, so is eternal industry the price of noble and enduring success. We hear cheap mbt what they said and did. HYD
mbt discount
mbt shoes sizing
mbt shoes clearance store
โดย : mbt sandals    ไอพี : 59.58.149.145


ความคิดเห็นที่ 73
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:10:37A Moncler jacket Pandora Charms Cheaplining is created of 100% polyamide as good as the filling is 100% realPandora Charms lower that maintain you cozy and cozy throughout winters. Their quilted jackets really Pandora Bracelets Saleare a thumping achievement becausePandora Bracelets they not merely appear trendy but are rather cozy as well. in situation you take a look at manyTrue Religion Outlet buying portals you may possibly get Moncler jackets at an astounding 80% True Religion Jeansaway from too.
โดย : xiaoxue    ไอพี : 205.209.140.2


ความคิดเห็นที่ 74
จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 19:12:18
<p>Credit cards, timberland 6-inch premium boots otherwise known as “plastic money”, are being offered on very good terms to encourage the change. Consumers will be able to “buy now, pay later”, and many see this as an timberland classic 3-eye handsewn advantage.But people need to be careful. There are dangers associated with credit cards. Some people find it very easy to exceed their budget. They are tempted to purchase goods that they do not really timberland mens casual shoes need, and can become quickly overburdened by debt. The credit cards often charge a high rate of interest, which exacerbates the problems for these people.However, used wisely timberland classic boat shoescredit cards can improve the quality of people’s lives. They can give people access to money to meet sudden unplanned expenses. timberland roll top boots Properly handled, they can let people control their expenditure and the monthly statements provide a record of where roll top timberland their money has gone.Nowadays, with the improvement of the people’s living standard, some people form a habit of raising small or timberland 6 inch boots domestic animals as pets. Some raise small dogs or cats as their pets while others raise various birds or fishes timberland womens 6-inch premium boots as their pets.However, some people object to the idea of raising animals as pets. To them, animals have their own right to live a natural life like human beings. On the other hand, timberland for sale the way people raise animals as pets have a negative influence on the surroundings ,for example, dogs’ chasing people on the street and so on. What’s more, some animals will transmit some timberland sale diseases.In my opinion, I do not like the idea to raise animals at pets. We should not deprive them of their natural right. In this way, we will kids timberland boots live in a peaceful world in harmony with the other living creatures.As is clearly shown in the table that there was a kids timberland shoes dramatic change in the way people spent their holidays between 1990 and 2000.HYD
โดย : timberland for sale    ไอพี : 59.58.155.154


ความคิดเห็นที่ 75
ศุกร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 เวลา 10:54:19

ully, they won't opine to desert important on shipping and air jordan retro shoes generate other game besides dilemma now themselves also others. If jordans ully, they won't opine to desert important on shipping and cheap christian louboutin generate other game besides dilemma now themselves also others. If manolo blahnik ully, they won't opine to desert important on shipping and ed hardy generate other game besides dilemma now themselves also others. If ed hardy clothing ully, they won't opine to desert important on shipping and lingerie sexy generate other game besides dilemma now themselves also others. If lingeries sexy
โดย : laoyibei123@163.com    ไอพี : 218.95.9.110


ความคิดเห็นที่ 76
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 11:35:52
เรียนถามว่า ชุดขอเฝ้าประดับเครื่องราชอย่างไรครับ
โดย : กฤษฎา    ไอพี : 118.173.64.27


ความคิดเห็นที่ 77
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 21:35:03
เรียนท่านนิติกร
กรุณาตอบคุณความเห็นที่ 67 ด้วย สงสัยเหมือนกัน
โดย : รอคำตอบ    ไอพี : 125.26.158.180


ความคิดเห็นที่ 78
อังคาร ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 10:34:08


ของขวัญ
โดย : gift za    ไอพี : 125.25.42.19


ความคิดเห็นที่ 79
จันทร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 22:57:20
เรียนท่านผู้อำนวยการสำนักอลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอเรียนสอบถามเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ตามบัญชี 41 ให้แก้ข้าราชการตามระบบจำนกประเภทตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
เลื่อนได้ถึง ป.ม. ตามเงื่อนไข ต้องได้ ท.ช. มาแล้ว 5 ปี
และเงินสูงสุด ในระดับ 8 หรือเทียบเท่า และต้องเป็นผู้บังคับบัญชาเท่านั้นใช่ หรือ ไม่ ดิฉันรับราชการซี8มาเข้าปีที่9มีสิทธ์ิได้รับเครื่องราชชั้นใด ขอบคุณ๊ค่ะ
โดย : สุนันท์    ไอพี : 110.77.249.77


ความคิดเห็นที่ 80
เสาร์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:29:43
ต้องการทราบการประดับเหรียญจักรพรรดิมาลาประดับอย่างไร
โดย : พิชชานภา จันทสรณ์    ไอพี : 110.169.191.183


ความคิดเห็นที่ 81
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 08:59:42
ได้ ท.ม. ท.ช. และ ร.จ.พ. ต้องการทราบการประดับเครับผม
โดย : ครูทอง จตุคาม    ไอพี : 122.155.36.248


ความคิดเห็นที่ 82
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 17:05:37
เรียน.
ดิฉันทำงานรับราชการ ตั้งแต่ปี มกราคม 2531 จนปัจจุบันนี้ ยังเป็นซี 7 อยู่ อยากทราบว่า จะได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นใดบ้าง และมีสิทธิได้เหรียญจักรพรรดิมาลาหรือยัง ถ้าจะได้รับ จะใช้ระยะเวลานานเท่าได้จึงจะได้รับ
การประดับ มีปัญหา เนื่องจากเวลาต้องไปเข้าร่วมพิธีของทางจังหวัด แต่งชุดปกติ ขาว และชุด เต็มยศ ต้องประดับเครื่องราช แต่ปัจจุบัน ได้เครื่องราชฯ ไม่ตรงชั้น คือได้ชั้นรอง ไม่ใช่ขั้นจริง เวลาไปเข้าแถว เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ จะจัดให้ยืนอยู่ข้างหลัง และขอสอบถามว่า ประกาศในราชกิจจา และมีคำว่า พระราชทาน หมายความว่า ในหลวง พระราชทานให้ แต่ในความเป็นจริง นี่ก็เกือบ 10 ปี แล้ว ยังไม่ได้ ใบประกาศฯ และตัวเครื่องราชเลย .......จนปัจจุบัน รับราชการมา ถ้านับไม่ผิด ปีนี้ก็ ปีที่ 25 แล้ว ...ไม่ทราบต้องทำอย่างไร และที่ถูกต้องปัจจุบันควรได้เครื่องราชย์ ชั้นใดแล้ว....
โดย : นักวิชาการภาษี กรมสรรพากร    ไอพี : 110.168.160.214


ความคิดเห็นที่ 83
ศุกร์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 08:57:38

Iphone 4 Cases
Iphone 4S Cases
Iphone 5 Cases
Iphone 5S Cases
Iphone 6 Cases
Louis Vuitton
Louis Vuitton Outlet
Louis Vuitton Handbags
Louis Vuitton Bags
โดย : Iphone 6 Cases    ไอพี : 110.90.179.203


ความคิดเห็นที่ 84
เสาร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 09:22:18
R4 3DS Card UK
Not another R4 Clone. This Nintendo R4 3DS Card UK compatible flash card obviously supports 3DS. May also be known as 'NDSL R4'. This is another R4-III or R4 3DS Card UK Upgrade, with a unique loader compared to the others. The R4i-SDHC, R4i Gold Upgrade', R4i SDHC 3DS or possibly 'R4 SDHC Upgrade' is yet another R4 3DS Card UK clone. It supports the lateset version of Nintendo 3DS. The R4i-SDHC / R4i Gold is another clone or namesake of the R4 3DS Card UK, it may be potentially different though. Is it Nintendo 3DS Compatible - Yes. Does it work after firmware updates - Yes. Is it the best... For all the R4 3DS Card UK flash cards, I personally like R4i Gold 3DS card better.
R4i 3DS UK
R4i SDHC 3DS Card is a new released slot-1 card for Nintendo 3DS console,which was made by r4i-sdhc.com.Now the latest version of R4i SDHC has came out,the R4i SDHC 3DS RTS V5.1.0 It was designed by branded r4i-sdhc team. R4i SDHC 3DS is a totall new flashcard, which support Nintendo 3DS, DSi and DS console. Genuine R4i SDHC 3DS card contains all functions of r4i sdhc v1.4.5 card. It can run games on 3DS console. How ever, this R4i 3DS card can't support 3D games. Made by strong r4i-sdhc .com team, we belive this new R4i SDHC 3DS card wlll be popular in Nintendo world in the future.
R4i Gold UK
R4i gold 3ds flash card is made by r4ids.cn, it is called R4i 3DS or R4i Gold 3DS. R4i Gold 3DS is the third generation of r4 card, it contains all function of before version. It is said to use a new core and encrypiton. Actually, the r4i gold 3ds card is same as r4idsn 3ds card. They are 1 kind of r4 3DS card,made by same r4 3ds technical team, but two kinds of package. R4i gold 3ds card also use wood r4 3ds kernel and old r4i kernel.The Wood R4 V1.60 has released,the Wood R4 kernel can support the R4i Gold 3DS Card very well.
R4i Gold 3DS UK
R4i Gold 3DS UK card from r4ids broke Nintendo 3DS successfully, it is the first R4i Gold 3DS UK flash card to break N3DS! The new R4i Gold 3DS UK – R4ids.cn is the current top-of-the-line in SLOT-1 carts. It support s Nintendo DSi V1.4.5 firmware upgrade and 3DS V5.1.0. R4i Gold 3DS UK flash card is just an amazing little device like original cart size, R4i gold 3DS card is a complete solution with no need to purchase any additional components or deal with any messy software and truly the easiest media enhancer you have ever done
R4i SDHC UK
R4i SDHC 3DS UK
R4 3DS UK
R4i-SDHC V1.4.5 UK
R4i Gold Plus UK
Buy R4i 3DS Card UK
Buy R4i 3DS UK
Buy R4i Gold UK
Buy R4i Gold 3DS UK
Buy R4i SDHC UKCarte R4i 3DS
Carte R4 3DS
Carte R4i Gold
Carte R4i-SDHC
Carte R4i-SDHC V1.4.5
Carte R4i SDHC 3DS
Carte R4i Gold
Carte R4i 3DS RTs
Carte R4i Gold
Acheter pas cher Carte R4i 3DS
Acheter pas cher Carte R4i Gold
Acheter pas cher Carte R4i Gold 3DS
Acheter pas cher Carte R4i SDHC
Acheter pas cher Carte R4i-SDHC 3DSGateway 3DS is the first real 3DS flashcart in the world.

The Gateway 3DS is the first commercial 3DS flashcart released since the launch of the 3DS. Gateway 3DS caused quite the commotion when the team first released their video demonstrating what they achieved.

Gateway 3DS reseller,
Gateway 3DS Shop,
Gateway 3DS Card,  
Gateway 3DS Review,
gateway 3ds release,
gateway 3ds gbatemp,
gateway 3ds july,
gateway 3ds for sale,
gateway 3ds amazon,
gateway 3ds australia,
gateway 3ds available,
gateway 3ds buy,
gateway 3ds cartridge,
gateway 3ds canada,
gateway 3ds card buy,
gateway 3ds cheap,
gateway 3ds chile,
gateway 3ds ebay,
gateway 3ds Paypal,
gateway 3ds flashcart,
gateway 3ds flash card,
gateway 3ds firmware,
gateway 3ds gbatemp review,
Gateway 3DS in stock,
gateway 3ds homebrew,
gateway 3ds in stock,
gateway 3ds news,
gateway 3ds order,
gateway 3ds official reseller,
gateway 3ds price,
gateway 3ds purchase,
gateway 3ds philippines,
gateway 3ds paypal,โดย : klkjkj    ไอพี : 8.35.201.53


ความคิดเห็นที่ 85
พุธ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:20:09
ขอบคุณมากๆ ครับ ทีเดียวอยู่ อ่านรู้เรื่อง เข้าใจง่าย จบป่ะ
โดย : นนนี่    ไอพี : 202.29.179.145


ความคิดเห็นที่ 86
พุธ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 20:55:28
ผมอยากทราบการประดับเครื่องราชฯ เดิมมี ตม แต่ภายหลังได้ ทช มา จะประดับอย่างไรครับ
โดย : คำรณ ลือชา    ไอพี : 118.174.56.45


ความคิดเห็นที่ 87
ศุกร์ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:25:42
Really appreciate this post. It’s hard to sort the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it!I gathered some good points here. I would like to thank you with the efforts you have made in crafting this great article. Bridal lehenga online
โดย : Inmonarch    ไอพี : 59.95.182.201


ความคิดเห็นที่ 88
จันทร์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 12:25:21
เรียนถามนิติกรชำนาญการพิเศษ หรือผู้รู้ทุกท่าน ว่า ขณะนี้หน่วยงานกำลังจัดทำเรื่องขอเครื่องราช ผมบรรจุ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๒ จะขอเหรียญจักรพรรดิมาลา ได้หรือยังครับ ต้องส่งจังหวัดภายฝน ๒๗ ธ.ค. ๕๖ นี้ครับ
โดย : สุพล    ไอพี : 180.183.201.93


ความคิดเห็นที่ 89
อังคาร ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 17:28:47
เหรียญจักรพรรดิมาลาจะประดับร่วมกับเหรียญอื่นได้หรือไม่(หญิง)
โดย : พรทิพย์    ไอพี : 27.55.153.168


ความคิดเห็นที่ 90
ศุกร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:42:58เรามีดีเราก็อยากจะแบ่งปันกันดู ใครสนใจหรือมีข้อมูลอะไรที่จะแรกเปลี่ยนกันก็ขอเชิญคุยกันได้ ยินดี ขอบคุณมากคับ
โดย : จ.ส.อ.อุดม แก้วจันทึก    ไอพี : 180.183.117.4

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ชื่อของท่าน :
ใส่รหัสตัวเลขหรืออักษรไทยที่ท่านเห็นจำนวน 4 หลัก
ลงในช่องนี้


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanziro@gmail.com
เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป        คณะกรรมการสมาคมหมออนามัย
        ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ การบริโภคยาสูบ

May 2016
SunMonTueWedThuFri Sat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
[9162] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9161] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9160] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9159] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9158] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9157] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9156] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9155] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9154] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9153] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9152] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9151] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9150] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9149] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9148] http://www.mohanamai.com/index.php?name=webboard&a...
จิปาฐะ

ใบสมัครสมาชิกหมออนามัยHome     About us     News     Knowledge     Webboard     Contact us     Admin
Copyright © 2005 administrator All rights reserved.
ติดต่อผู้ดูแล kanziro@gmail.com
Special thank mocyc.com edit by zone-teen.com

Powered by Mohanamai.com