รักประชาชน
รักหมออนามัย
  Username :    Password :
            

Useronline : 1  

  
รับสมัครเจ้าพนักงานสาสุขเป็นผู้ช่วยพยาบาลในรพสต.
โดย : ข่าว   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552   


มีรพสตในปี2553-2555 ต้องการผู้ช่วยพยาบาล
รับสมัครเพนักงานสาธารณสุข เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
1. ผลิตบุคลากรด้านการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย

2. ให้การช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการตรวจ และรักษาพยาบาล

3. ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน ดูแลผู้สูงอายุ และเด็ก

4. ทำงานร่วมกับทีมสุขภาพในการให้บริการสุขภาพ

ระยะเวลาในการศึกษา : 1 ปี

คุณวุฒิที่ได้รับ : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Certificate of Nurse Assistant
แต่เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีประสบการณ์ทำงาน สามารถปรับเป็นวิชาชีพได้ในอนาคต

เข้าชม : 1683


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 09:36:59
โถ! เจ้าพนักงานสาธารณสุขเหลือเป็นแค่ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลซะแล้ว ไม่เหลือที่อยู่ใน รพต.ตำบลแล้วหรอเนี๊ย........
โดย : พอ.ตัวเล็กๆ    ไอพี : 61.19.65.90


ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 09:56:37
เรียนสมาชิกชมรมคนขี้โม้

ผมเกรงว่า เจ้าของกระทู้อาจเข้าใจผิดไปนะครับ การรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาลนั้น รับบุคคลทั่วไป ที่เรียนจบ ม6 ทุกสาย และไม่ระบุเกรดเฉลี่ย เข้าศึกษาต่อ เป็นเวลา 1 ปี ไม่ใช่ ให้ผู้ที่สำเร็จ ปสศ (สาธารณสุขชุมชนเข้าเรียนต่อ) หรือลดขั้น จพง สธ ไปเป็น ผช พยาบาล

หลักการปละเหตุผล

ทำไมจึง ใช้ ผช พยาบาล เพราะ ถ้าเร่งผลิต หลักสูตร ปสศ ขึ้นก็จะมีปัญหา บรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการอีก(ของเก่ายังบรรจุไม่หมด) จึงต้องหันไปผลิต ผช พยาบาลแทน อันไม่เป็นตำแหน่งที่ผูกมัดให้ต้องบรรจุ ภายใต้ทุนหรือโคต้า แต่เป็นความสมัครใจของหน่วยบริการกับ ผู้รับจ้าง

----------------------------------------------------------------------

โครงสร้างหลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 34- 39 หน่วยกิต
2. องค์ประกอบของหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต
________________________________________
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาต่อไปนี้
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2.ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
3. มนุษย์กับสังคม
4. จิตวิทยาและความต้องการของมนุษย์

หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวนจำนวน 5 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาต่อไปนี้
1. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
2.เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3.โภชนาการและโภชนบำบัด
4.สารสนเทศสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
กลุ่มวิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาต่อไปนี้
1.สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
2. จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
3. การพยาบาลพื้นฐาน
4. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
5. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
6. การพยาบาลมารดาและทารก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
2. สุขภาพครอบครัว
3. ปฏิบัติการพยาบาลคลินิค 1
4.ปฏิบัติการพยาบาลคลินิค 2
5. ปฏิบัติการพยาบาลคลินิค 3
________________________________________

อ้างอิง โครงสร้างหลักสูตรได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ วพบ นครสววรค์

จะเห็น ว่า วิชาที่เรียนเร่งรัด 1 ปี ไม่มีวิชาอนามัยชุมชนเลย เป็นงานพยาบาลระดับพื้นฐานทุกรายวิชา และเป็นหลักประกันได้ว่า ท่านจะได้ ผช ที่ สามารถทำงานได้รับ

* รับสมัครเพนักงานสาธารณสุข เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล*ไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับ
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 118.175.19.10


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 14:14:52
เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 2 เพราะได้อ่านแล้ว ใจหายเพราะเขาตีค่าเราแค่ ผช.พยาบาล ทั้งๆที่ราจบมาแล้ว 2 ปี
โดย : หมออนามัย    ไอพี : 114.128.126.227


ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 16:21:22
รับสมัครเจ้าพนักงานสาสุขเป็นผู้ช่วยพยาบาลในรพสต.
โดย : ข่าว เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552
มีรพสตในปี2553-2555 ต้องการผู้ช่วยพยาบาล
รับสมัครเพนักงานสาธารณสุข เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
1. ผลิตบุคลากรด้านการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย

2. ให้การช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการตรวจ และรักษาพยาบาล

3. ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน ดูแลผู้สูงอายุ และเด็ก

4. ทำงานร่วมกับทีมสุขภาพในการให้บริการสุขภาพ

ระยะเวลาในการศึกษา : 1 ปี

คุณวุฒิที่ได้รับ : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Certificate of Nurse Assistant
แต่เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีประสบการณ์ทำงาน สามารถปรับเป็นวิชาชีพได้ในอนาคต

เข้าชม : 196

------------------------------------
คุณบ้า หรือคุณประสาทครับ
โดย : ชายแดน ณ สามจังหวัด    ไอพี : 113.53.17.23


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 17:19:44
ถ้าจบ จพ.สาสุขแล้วทำไมจะต้องไปเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลด้วย
ไปเรียนชีพเลยดีก่า
ใครทำหลักสูตรว่ะ ปญอ.
โดย : จพ.สาสุข    ไอพี : 118.172.202.237


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 18:19:28
เรียน คห คนที่สามารถเขียนหลักสูตร และประกาศใช้ในสถาบันศึกษาได้ไม่ใช่คนปัญญาอ่อนแน่นอนครับ

แต่ คน ที่เอาข่าวมาบอกต่อ คงไม่ใช่คนในวงการจึงไม่รู้ ว่าหลักสูตร ปศส สูงกว่า ผช พยาบาล ถ้ามองในความตั้งใจดี ก็ถือว่ามีน้ำใจครับ

กระทู้นี้ เป็นช่องทางในการสื่อสาร ผมเข้าใจว่า จพง สธ ทุกท่านที่จบ จาก วสส เข้าใจดีครับว่าอะไรเป็นอะไร
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 124.121.61.205


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 13:48:25
แล้วจะมี จพ.ท่านไหน ? ไปเรียนไหนเนี่ย อิ อิ อิ
โดย : จพ    ไอพี : 222.123.248.222


ความคิดเห็นที่ 8
พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 11:44:19
คน..........โพสมาไม่มีสมองและวุฒิภาวะเลย....เจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องไปเรียนต่อพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข) ..............ใช้อวัยวะส่วนไหนคิดและกระทำลงไปลบกระทู้โดยด่วน..............ทำไมลดคุณค่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขจังเลย
1. ผู้ช่วยพยาบาลวุฒิยังไม่ถึงอนุปริญญาเลย พูดออกมาได้ไง
รู้ไม่จริงอย่ามาโพสให้คนอื่นไขว่เขวสับสนนะต่อไปนี้
โดย : พูดมาได้ไง    ไอพี : 125.26.146.127


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 11:48:08
406 พิจารณาตนเองและสำนึกผิดด่วน.......รู้ไม่จริงดันเอามาโพส
โดย : วุฒิภาวะ    ไอพี : 125.26.146.127


ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เวลา 20:29:24
รู้ไม่จริง อย่าโพสเล่นนะ เขามองถึงสมองของคุณ
โดย : ใสใส    ไอพี : 118.173.221.245


ความคิดเห็นที่ 11
เสาร์ ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 02:20:11
in eluxury louis vuitton you choose and compare our bags and other accessories. Get your sale of replica handbags today and you will never be disappointed with it.Your satisfication is guanrateed louis vuitton online store please shop with confidence.
โดย : esdfggh    ไอพี : 113.16.36.131


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 10:57:44
ed hardy is a famous ed hardy store which sell directly ed hardy clothing, shoes, boots, swim suit and other cheap ed hardy.

Browse through our catalogue of hundreds of ed hardy clothing,Ed hardy Shirt,Ed hardy ... Buy Ed Hardy today for a gift, for a friend, or for yourself.

ED HARDY Online Shop,Ed Hardy Store by Christian Audigier,coach handbags,rolex watches.We supply cheapest Newest ed hardy discount 2009 Commodity New styles.ed hardy sale at AJ Wright The popular French designer, Christian Audigier has.
โดย : hhj    ไอพี : 113.16.45.129


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เวลา 09:46:00
burberry scarfs
โดย : burberry online    ไอพี : 59.55.67.106


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 15:36:11
มันจะดูถูกกันมากเกินไปหรือเปล่า เรียนสาสุข จะให้ไปเป็นผู้ช่วยพยาบาล
บ้าแล้ว บ้าที่สวด เอาอะไรคิด คิดได้ไง เขาเป็นวิชาชีพอยุ่แล้วจะให้ลดลงเป้นแค่ผุ้ช่วย อย่าเห็นหน้าคนโพส์ว่ะ ผมเชื่อว่าคนที่เีรียนสาธารณสุขมาไม่มีใครที่มีความคิดอย่างคนที่โพสต์หรอก กรวก
โดย : เบียร์    ไอพี : 1.47.140.0


ความคิดเห็นที่ 15
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16:04:59
ผมก็ไม่รู้นะว่าคนโพสหวังดี หรือยังไง อยากให้รู้ข่าวสาร หรือว่าอยากจะรับสมัคร แต่พ่อผมก็ จพ. ผมก็ จพ. โตมากับอนามัย คงไม่มี จพ. ที่ไหนจะไปเรียนหลักสูตร กร๊วกๆ นี้หลอกครับ อยากเห็นหน้าเหมือนกัน คนเปิดหลักสูตร กับคนโพส เป็นข่าวที่ กร๊วกๆ มาก ตั้งแต่เคยเจอมา
โดย : AoF    ไอพี : 125.26.95.196


ความคิดเห็นที่ 16
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16:20:33
โพสต์มาได้งัย คุณใช้สมองป่าวคร๊า.... จพ.สาธารณสุขมีคุณค่ากว่าที่คุณคิด เค้าสามารถต่อพยาบาลปรับวิชาชีพเลยจะไม่ดีกว่าจมปักกับผู้ช่วยพยาบาลหยั่งที่คุณบอกหรอก จบม.3 รึ ม.6 สายไหนก็ได้ ต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลอะ แต่ จพ.สาธารณสุข จบม.6 สายวิทย์ น๊ะ คนละระดับเลย โหหหห ห ....อยากดูหน้าคนโพสต์ว่ะ
โดย : พลอย...    ไอพี : 113.53.219.110


ความคิดเห็นที่ 17
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16:27:29
นั้นนะสิครับ ไม่รู้เอาไรคิด..คงจะมีคนไปสมัครเรียนอยู่หลอก...
โดย : ดิว    ไอพี : 125.27.225.173


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16:44:03
อารายเนี่ย คิดได้งาย เห็นใจคนที่เรียนบ้างรึป่าว ถ้าไม่มีทางที่ดีกว่าเปิดมาให้เรียนทำไม คิดได้ยางงาย ที่คิดได้เพราะมันไม่มีผลอารายกับตัวเองใช่ป่าว ไม่มีลุกหลานเรียนบ้างให้รุ้ไป
โดย : อย่ายุ่ง    ไอพี : 118.175.179.253


ความคิดเห็นที่ 19
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16:48:33
เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 2 เข้าใจอะไรผิดรึเปล่า
โดย : คนอนามัย    ไอพี : 182.53.111.32


ความคิดเห็นที่ 20
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16:54:35
บ้าป่าวคุณคนตั้งกระทู้นี้อ่ะ..คิดได้ไง..ใช่สมองส่วนไหนคิดเนี่ย..
จพ.สาธารณสุขจะเรียนต่อระดับปริญญา..หรือพยาบาลต่างหาก..คุณไม่รู้หรือว่า จพ.สาธารณสุขอ่ะเขาจบ ปวส..ไม่ใช่ม.6นะคุณ..ผู้ช่วยเขารับ ม.3 /ม.6 ไม่ใช่หรอ คุณเข้าใจอะไรผิดหรือป่าว..จพ.สธ มีศักดิ์ศรี กว่า..ผู้ช่วยพยาบาลนะคุณ..เป็นคนที่ชาวบ้านเรียก หมอ. คุณบ้าหรือป่าว
โดย : พอ 81    ไอพี : 118.175.117.13


ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 16:57:20
เรียนโพสต์ที่1....
"ต้องการผู้ช่วยพยาบาล
รับสมัครเพนักงานสาธารณสุข เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล"

เค้าม่ายได้บอกว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุข
อย่าด่วนร้อนนะคะ ใจเย็นๆ
โดย : จพ.ตัวใหญ่ๆๆ    ไอพี : 110.164.190.186


ความคิดเห็นที่ 22
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 17:23:56
ช่าย ดูถูกกันมากไปแล้ว เพราะปัจจุบันเจ้าพนักงานสาธารณสุขก้อโดนกดขี่ข่มเหงมากไปแล้ว งึดหลาย
โดย : หมออนามัยตัวโตมาก    ไอพี : 182.53.121.222


ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 18:50:54
อี้....
ชั้นเรียน สสช.มาน่ะย่ะ ม่ายช่ายเรียนผู้ช่วยพยาบาลแค่ 6 น่ะย่ะ
โดย : จพ.ตัวเล็ก    ไอพี : 101.108.225.175


ความคิดเห็นที่ 24
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 19:18:45
กระทู้นี้ใช้สมองส่วนไหนคิด......ไม่มีอาไรจะทำหรือ........คิดได้ไงแย่จิงๆๆ
โดย : 101    ไอพี : 113.53.250.76


ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 19:48:07
เจ้าพนักงานสาธารณสุขไปทำอะไรให้วิชาชีพอื่นๆเดือดร้อนหรือไง
จบ.จพง ไปต่อ พยาบาล นักวิชาการมากมาย ไอ้ที่รองมือรองตีนงานอนามัยทำงานงง นะก็มีแต่เรา จพง.ใช้สมองส่วนหัวแม่เท้าคิด ถึงได้โพสต์มาแบบนี้
โดย : จพง    ไอพี : 125.27.115.193


ความคิดเห็นที่ 26
ศุกร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 09:44:32
กระทู้นี้น่าจะหมายถึง พนักงานสาธารณสุขหลักสูตรโบราณที่เลิกผลิตแล้วเรียนหกเดือนเขาเลยจะต่อยอดให้เรียนผู้ช่วยพยาบาลนะ
โดย : ก้อนดิน    ไอพี : 118.172.254.104


ความคิดเห็นที่ 27
อาทิตย์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 23:31:15
คิดได้ไง ครัฟฟ เอาตาตุ่มส่วนใหนคิดเนี่ย ทุกวันนี้คนที่ทำงานก็มีแต่ จพง.สธ. เรียนจบมาจากสถานบันพระบรมราชชนกชั้นสูง อีกด้วย แถมใบรับรองวิชาชีพก็ไม่ให้ บรรจุก็ไม่บรรจุ ยังจะมีหน้าให้ไปเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลอีก คิดได้ไงครัฟพี่น้อง ลดศักดิ์ศรีพวกเราให้เป็นแค่ผู้ชวยเองหรอ ถ้างั้นท่านทั้งหลายที่เป็นสาธารณสุขอำเภอก็เรียนเป็นผู้ชวยพยาบาลสิ เพราะ สสอ.ส่วนใหญ่ มาจาก พอ. ทั้งนั้น ส้นตรีนแตกจริง ๆ
โดย : พอ.81    ไอพี : 118.175.125.67

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ชื่อของท่าน :
ใส่รหัสตัวเลขหรืออักษรไทยที่ท่านเห็นจำนวน 4 หลัก
ลงในช่องนี้


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanziro@gmail.com
เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป        คณะกรรมการสมาคมหมออนามัย
        ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ การบริโภคยาสูบ

May 2016
SunMonTueWedThuFri Sat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
[9162] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9161] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9160] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9159] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9158] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9157] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9156] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9155] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9154] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9153] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9152] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9151] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9150] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9149] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9148] http://www.mohanamai.com/index.php?name=webboard&a...
จิปาฐะ

ใบสมัครสมาชิกหมออนามัยHome     About us     News     Knowledge     Webboard     Contact us     Admin
Copyright © 2005 administrator All rights reserved.
ติดต่อผู้ดูแล kanziro@gmail.com
Special thank mocyc.com edit by zone-teen.com

Powered by Mohanamai.com