รักประชาชน
รักหมออนามัย
  Username :    Password :
            

Useronline : 1  

  
ความเคลื่อนไหว พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข
โดย : มารวย   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553   


มีความเคลื่อนไหว ร่าง พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข ฉบับ รัฐบาล ขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10 ( ศ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ) โดยพิจารณา ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว 2 ครั้ง คือในวันที่ 22 และ 25 พฤศจิกายน 53 ที่ผ่านมา และจะพิจารณาอีกครั้ง ในวันจันทร์นี้ และ พฤหัสบดี โดย 6 สภายังมีความเห็นคัดค้าน โดยประเด็นที่ต้องตอบคำถามคือ ในต่างประเทศ มีกฎหมายแบบนี้หรือไม่ ซึ่ง ผศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย ได้ให้ความคิดเห็นดังนี้

เรื่อง ขอทราบการประกอบวิชาชีพสาธารณสุขในต่างประเทศ
เรียน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
ตามที่ท่านขอหารือว่า มีประเทศใดบ้างที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาธารณสุขนั้น เนื่องจากในขณะนี้ผมพักฟื้นจากการผ่าตัดจึงไม่สามารถให้คำหารือได้เต็มที่ แต่ขอเรียนชี้แจงเป็นการเบื้องต้นว่า จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการกำหนดให้บริการใดเป็นวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมมักถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ เมื่อมีผู้มีความรู้ที่เพียงพอในการที่จะให้บริการสุขภาพได้โดยศิลปะเฉพาะไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับในเชิงปฏิบัติการจากบุคคลอื่น และสังคมยอมรับว่าบุคคลเหล่านั้นจำเป็นต่อการให้บริการ และถ้าหากไม่มีการกำกับควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมวิชาชีพจะมีผลเสีย บุคคลเหล่านั้นจะถูกกำหนดให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังตัวอย่างในยุโรปและอเมริกาดังนี้
1. ในกลุ่ม E.U. มีการออกอนุบัญญัติหรือกฎหมายลูกให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสาธารณะที่ไม่ใช่ เวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล การผดุงครรภ์ เทคนิคการแพทย์ และ กายภาพบำบัด เมื่อมีความจำเป็นและสามารถประเมินได้ว่า การประกอบวิชาชีพนั้นต้องใช้ความรู้ สามารถกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพแยกให้เห็นเป็นการเฉพาะได้ เช่น Community Mental Health, Rural Health Clinics
2. ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพที่มีผลต่อสุขภาพของสาธารณะที่มิใช่เวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล การผดุงครรภ์ เทคนิคการแพทย์ และ กายภาพบำบัด แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยสังเขปดังนี้
- Alabama State Board of Health มีการให้ใบประกอบวิชาชีพนักสาธารณสุขที่ทำงานด้าน Community Mental Health , Hospital Facility services, Home Health Care, Hospices, Rural Health Clinics ทำหน้าที่รักษาเบื้องต้นซึ่งไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำอยู่ จึงจำเป็นต้องควบคุมมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ
- State of Alaska Health and Social Services มีการควบคุมบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการสุขภาพที่ไม่ใช่แพทย์ หรือ วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในชุมชนโดยการตรวจสอบพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และ การฝึกอบรม
- Connecticut Department of Public Health มีการควบคุมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนโดยการควบคุมใบประกอบวิชาชีพ
นอกจากที่กล่าวข้างต้น ยังมีการรับรองความเป็นวิชาชีพของนักการสาธารณสุขประเภทต่างๆในพื้นที่ที่มีความจำเป็นอีกมาก ดังนั้นความเป็นวิชีพสาธารณสุขแต่ละสาขาและลักษณะการปฏิบัติงานจึงอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศและในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้สุดแท้แต่บริบท สำหรับประเทศไทยผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค รักษาเบื้องต้น และบริการสุขภาพในชุมชนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถือเป็นการใช้ศิลปะในการปฏิบัติงานบนฐานความรู้ที่ได้รับการอบรมเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่นี้ในสังคมไทยมากว่า 96 ปีแล้ว หากสังคมยังต้องการให้บุคคลเหล่านี้ให้บริการ ตลอดจนปฏิบัติงานนี้อยู่ต่อไปและยังไม่สามารถผลิตบุคลากรวิชาชีพอื่นๆไปให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอได้ก็สมควรที่จะรับรองบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพโดยการตรากฎหมายมารับรองทั้งนี้เพื่อให้มีสภาวิชาชีพมาควบคุมมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพซึ่งน่าจะดีกว่าการกล่าวอ้างว่าอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมตามคำสั่งทางการปกครองแต่ในทางปฏิบัติอาจจะไม่มีการควบคุมอย่างแท้จริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปตามแต่จะเห็นสมควร
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย)
เลขานุการมูลนิธิพระยาวุฒาธิคุณฯ
ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฯ


เข้าชม : 1187


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 21:49:33
`กระทู้มีสาระดี มีคำถามในใจว่า รัฐบาลชุดนี้คิดอย่างไรกับ หมออนามัย หรือ ยกเป็น รพ.สต. เพื่อยาใจหมออนามัย และชาวบ้านจนๆ เพื่อหยอดขนมหวานให้หมอนามัย แต่ไร้้วิชาชีพไปวันๆ ขอโทษครับแต่พวกเรายังยืนยันว่่า เราไม่ไร้ค่า ดูกันต่อไปครับว่า รัฐบาลยุค รพ.สต.เขาจะลงเอยกันอย่างไรกับวิชาชีพของเรา น้องๆที่กำลังเรียน สาธารณสุขศาตร์มากมายพร้อมที่จะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความถูกต้องในสังคมการสาธารณสุขเรา ร่วมกันต่อสู้ครับ
โดย : ไร้วิชาชีพ แต่ไม่ไร้ค่า    ไอพี : 125.26.185.51


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 09:41:36
อธิบายเคลียร์นะครับ เนื้อหาเชิงวิชาการนี้ น่าจะเป็นประโยชน์มากๆ กับแกนนำที่กำลังเคลื่อนไหว เรื่อง พรบ. ฯ และน่าจะช่วยเป็นข้อมูลเชิงวิชาการไปอธิบายกับฝ่ายที่มีข้อสงสัยในประเด็นว่า หมอออนามัย ควรจะมี พรบ.ฯ หรือไม่ได้

ผมว่ามาถูกทางแล้วครับ เคลื่อนไหว ภายใต้ฐานความรู้ หรือวิชาการมากๆ หาองค์ความรู้ไปหักล้าง หรือนำเสนอให้ฝ่ายที่ยังไม่เห็นด้วยเรื่อยๆ จะดีกว่าเคลื่อนไหว ด้วยใช้ฐานของอารมณ์ความรู้สึก

ผมว่าการเคลื่อนไหว ครั้งที่ 3 นี้ มีรูปแบบและยุทธศาสตร์ชัดเจนขึ้น

มีความเคลื่อนไหวใดๆ ก็นำมาแจ้งอีกนะครับ เพือนๆ รอติดตามอยู่ ให้กำลังแกนนำ
โดย : หมออนามัยคือกัน    ไอพี : 192.168.1.107


ความคิดเห็นที่ 3
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 เวลา 11:15:14
หากอยู่บนพื้นฐานความจริงว่าสังคมไทยร้อยละ ๘๐ ต้องคงยังมีหนออนามัยในพื้นที่อยู่จึงต้องยอมรับกับสิ่งที่เป็นและเกิดขึ้น และจะหนีไม่ได้เลยว่าเมืองไทยมีคนที่รู้จักหมออนามัยมากกว่าบางวิชาชีพ
โดย : สังคมหมออนามัย    ไอพี : 112.142.167.113

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ชื่อของท่าน :
ใส่รหัสตัวเลขหรืออักษรไทยที่ท่านเห็นจำนวน 4 หลัก
ลงในช่องนี้


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanziro@gmail.com
เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป        คณะกรรมการสมาคมหมออนามัย
        ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ การบริโภคยาสูบ

May 2016
SunMonTueWedThuFri Sat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
[9162] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9161] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9160] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9159] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9158] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9157] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9156] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9155] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9154] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9153] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9152] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9151] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9150] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9149] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9148] http://www.mohanamai.com/index.php?name=webboard&a...
จิปาฐะ

ใบสมัครสมาชิกหมออนามัยHome     About us     News     Knowledge     Webboard     Contact us     Admin
Copyright © 2005 administrator All rights reserved.
ติดต่อผู้ดูแล kanziro@gmail.com
Special thank mocyc.com edit by zone-teen.com

Powered by Mohanamai.com