รักประชาชน
รักหมออนามัย
  Username :    Password :
            

Useronline : 1  

  
รับสมัคร นวก. สธ. สสจ.อุดรธานี
โดย : นางฟ้าสีดำ   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2554   


สสจ.อุดรธานี รับนักวิชาการสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานใน รพ.สต.ดังนี้
-สสอ.เมืองอุดรธานี ๒๐ ตำแหน่ง รายละเอียด http://www.udo.moph.go.th/web_wp/
-สสอ.กุมภวาปี ๙ ตำแหน่ง
โทรสอบถามที่สสอ. ๐๔๒ ๒๐๒๙๐๘ หรือ ๐๔๒ ๓๓๔๓๕๕
(ของสสอ.กุมภวาปีนี้เจ้าหน้าทีfw.เมลล์มาให้ยังไม่ได้ลงเวป)
ปีนี้ ตลาดยังต้องการมากๆๆๆ ปีหน้าไม่แน่ เพราะเมือ่ตำแหน่งเต็มแล้ว อาจจะไม่มีอีกก็ได้....

เข้าชม : 4420


ความคิดเห็นที่ 1
เสาร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 14:44:13
เพิ่มเติม .....จังหวัดอุดระนี
สสอ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี รับ นวก. 6 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
…………………………………….
  ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอหนองหาน จำนวน ๖ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑   ตำแหน่งที่จะสมัคร สถานที่ปฏิบัติงาน และอัตราค่าจ้าง

๑.๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
๑.๒ สถานที่ปฏิบัติงาน
  โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่-ดงบาก  จำนวน    ๑  ตำแหน่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก  จำนวน    ๑  ตำแหน่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียง  จำนวน    ๑  ตำแหน่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแบง  จำนวน    ๑  ตำแหน่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้อยพร้าว  จำนวน    ๑  ตำแหน่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังงู  จำนวน    ๑  ตำแหน่ง
๑.๓ อัตราค่าจ้าง รายเดือน รวมเป็นจำนวนเงิน ๙,๙๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดดังนี้
  อัตราค่าจ้าง ๘,๗๐๐ บาท
  ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการภาครัฐ
ในอัตรา เดือนละ ๑,๒๐๐ บาท

๒ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ ต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่สังกัดหรือปฏิบัติงานเป็นการประจำในหน่วยงานอันใดของรัฐ
๒.๒ มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
๓) เพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชายที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วต้องมีหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
๔) เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๗) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดในกฎ ก.พ.
๘) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
๙) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๑๐) ไม่เป็นกรรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑๑) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๕) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๑๖) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

  ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข    
๓.๑ เป็นเพศชายหรือหญิงอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
     ๓.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /อนามัยชุมชน / อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาดวิทยา หรือสาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
๓.๓ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี
๓.๔ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่งานวิชาการ
๓.๕ เป็นผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ระบบแลน และระบบแอนตี้ไวรัส

   ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
    ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงานและการดำเนินงานด้านสาธารณสุข วัดผลและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข การสอนและอบรมด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น

๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
๕.๑ ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ๑ ฉบับ
๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัว หน้า – หลัง จำนวน 1 ฉบับ
๕.๕ ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานบริการของรัฐ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.
ฉบับที่ 6 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
๕.๖ สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับที่ประกาศ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษา ภายในวันที่เปิดรับสมัคร
** สำเนาหลักฐานทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับด้วย

  ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน หรือที่เว็ปไซต์http://203.157.168.4 หรือ โทร ๐๔๒-๒๖๑๒๐๘

  ๗. วิธีการคัดเลือก
๗.๑ สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง คะแนน  ๑๐๐ คะแนน
๗.๒ สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์       คะแนน  ๑๐๐ คะแนน๗.๓ สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๕๐ คะแนน

๒๐ เมษายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น  สอบข้อเขียน
สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์

  เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์
   ๘. สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

๙. ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน

๘.๑ ประกาศผลการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ สถานที่สอบ เกณฑ์การตัดสินผ่านร้อยละ ๖๐ ทั้ง ๒ ภาค จึงจะมีสิทธิเข้าสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
๘.๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ที่บอร์ดประกาศข่าวของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน หรือที่เว็ปไซต์ http://203.157.168.4 บรรจุแต่งตั้งตามลำดับคะแนนของผู้สอบได้เรียงจากคะแนนสูงสุด ตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสอบเท่ากันจะพิจารณาตัดสินโดยใช้คะแนนสอบคอมพิวเตอร์
  
๑๐. การรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับ ๑-๖ มารายงานตัวปฏิบัติงานพร้อมทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ จะเลือกผู้ที่สอบได้อันดับต่อไปให้มารายงานตัวแทน และผู้ที่สอบได้อันดับสำรองจะขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ . ๒๕๕๔( นายสาคร รอดขันเมือง )
สาธารณสุขอำเภอหนองหาน

โดย : พอ    ไอพี : 125.26.162.60


ความคิดเห็นที่ 2
เสาร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 19:07:27
ในฐานะที่เคยทำงานอยู่ อุดร ....
ถือว่าเป็นจังหวัดที่สวัสดิการค่อนข้างดี มากๆๆๆ เลยล่ะ
ถ้าที่ทำงานที่ใหม่ไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการ ข้าน้อยก้อไม่มาหรอก เพราะไกลบ้านมากๆๆๆ (แม้ว่าอุดร จะไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอน)
อิอิ
****ภูมิใจนะเนี่ยที่ลาออก มา แล้วเขารับคนแทนเกือบร้อยแล้วมั้ง(นับรวมจริงๆๆๆ )!!!!!!! ล้อเล่งงงงงงง
อิอิ .....
โดย : นางฟ้าสีดำ    ไอพี : 113.53.150.202


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 14:15:14
อยากรู้ว่า สสอ.เมืองรับสมัคร นวก วันไหนครับ
โดย : จุ๋ม    ไอพี : 110.164.240.199


ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 16:37:25
ต้องใช้เส้นระดับ C ไหนคะ ถึงจะมีโอกาส
โดย : เฮง    ไอพี : 180.183.67.59


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 10:17:39
จะมีการรับสมัครนวกอีกไม๊ค๊ะ
โดย : o    ไอพี : 180.180.168.246


ความคิดเห็นที่ 6
เสาร์ ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 15:29:39
มีลูกบอกลูก มีหลานบอกหลาน อย่าไปสอบลง รพ.สต.โนนสูง หัวหน้าเฮี่ย ยิ่งกว่าตัวเงินตัวทองซะอีก
โดย : นวก.เมืองอุดร    ไอพี : 1.4.190.152

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ชื่อของท่าน :
ใส่รหัสตัวเลขหรืออักษรไทยที่ท่านเห็นจำนวน 4 หลัก
ลงในช่องนี้


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanziro@gmail.com
เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป        คณะกรรมการสมาคมหมออนามัย
        ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ การบริโภคยาสูบ

May 2016
SunMonTueWedThuFri Sat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
[9162] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9161] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9160] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9159] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9158] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9157] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9156] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9155] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9154] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9153] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9152] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9151] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9150] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9149] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9148] http://www.mohanamai.com/index.php?name=webboard&a...
จิปาฐะ

ใบสมัครสมาชิกหมออนามัยHome     About us     News     Knowledge     Webboard     Contact us     Admin
Copyright © 2005 administrator All rights reserved.
ติดต่อผู้ดูแล kanziro@gmail.com
Special thank mocyc.com edit by zone-teen.com

Powered by Mohanamai.com