รักประชาชน
รักหมออนามัย
  Username :    Password :
            

Useronline : 2  

  
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สำรวจความคิดเห็นประชาชน หมออนามัย ผู้บริหาร
โดย : jonaruephon   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2554   


สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กำลังจัดทำเอกสารวิชาการ เรื่องความจำเป็น ของการมี พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข โดยทีมคณาจารย์ผู้มีความรู้ด้านการสาธารณสุข ด้านกฎหมาย เพื่อนำเสนอต่อภาคสังคมและการเมือง โดยจะขอความร่วมมือจากหมออนามัยทุกท่าน สำรวจความคิดเห็นประชาชน หมออนามัย ผู้บริหาร ตามแบบสอบถามที่แนบไฟล์มานี้ แล้วสรุปเป็นภาพรวมอำเภอหรือจังหวัด (อำเภอละ 100-300 หรือตามความเหมาะสม) ข้อมูลทั้งหมด จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข ช่วยกันนะครับ ถ้าเราไม่ช่วยกันทำ แล้วใครจะช่วยเราครับ

ตามลิงค์นี้ครับ

http://esanhpa.org/index.php?name=news&file=readnews&id=10

http://esanhpa.org/index.php?name=webboard&file=read&id=6

ติดตามความเคลื่อนไหว พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข ที่

http://esanhpa.org/index.php

เข้าชม : 3762


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 21:56:22
1. ในกลุ่ม E.U. มีการออกอนุบัญญัติหรือกฎหมายลูกให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสาธารณะที่มิใช่ เวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล การผดุงครรภ์ เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด เมื่อมีความจำเป็นและสามารถประเมินได้ว่า การประกอบวิชาชีพนั้นต้องใช้ความรู้ สามารถกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม หรือจรรยาบรรณวิชาชีพแยกให้เห็นเป็นการเฉพาะได้ เช่น Community Mental Health, Rural Health Clinics เป็นต้น

2. ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพที่มีผลต่อสุขภาพของสาธารณะที่มิใช่เวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล การผดุงครรภ์ เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยสังเขป ดังนี้

- Alabama State Board of Health มีการให้ใบประกอบวิชาชีพนักสาธารณสุขที่ทำงานด้าน Community Mental Health, Hospital Facility Services, Home Health, Hospices, Rural Health Clinics ทำหน้าที่รักษาเบื้องต้นซึ่งไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำอยู่ จึงจำเป็นต้องควบคุมมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

- State of Alaska Health and Social Services มีการควบคุมบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการสุขภาพที่ไม่ใช่แพทย์ หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในชุมชนโดยการตรวจสอบพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกอบรม

- Connecticut Department of Public Health มีการควบคุมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนโดยการควบคุมใบประกอบวิชาชีพ

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ยังมีการรับรองความเป็นวิชาชีพของนักการสาธารณสุขประเภทต่างๆ ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นอีกมาก ดังนั้นความเป็นวิชีพสาธารณสุขแต่ละสาขาและลักษณะการปฏิบัติงานจึงอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศและในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้สุดแท้แต่บริบท สำหรับประเทศไทยผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค รักษาเบื้องต้น และบริการสุขภาพในชุมชนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถือเป็นการใช้ศิลปะในการปฏิบัติงานบนฐานความรู้ที่ได้รับการอบรมเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่นี้ในสังคมไทยมากว่า 96 ปีแล้ว หากสังคมยังต้องการให้บุคคลเหล่านี้ให้บริการ ตลอดจนปฏิบัติงานนี้อยู่ต่อไปและยังไม่สามารถผลิตบุคลากรวิชาชีพอื่นๆไปให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอได้ก็สมควรที่จะรับรองบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพโดยการตรากฎหมายมารับรอง ทั้งนี้เพื่อให้มีสภาวิชาชีพมาควบคุมมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งน่าจะดีกว่าการกล่าวอ้างว่าอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมตามคำสั่งทางการปกครอง แต่ในทางปฏิบัติอาจจะไม่มีการควบคุมอย่างแท้จริ
โดย : jonaruephon    ไอพี : 49.228.192.88


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 22:03:55
    
ประเภท : พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข
  
เรื่อง : ข้อเสนอเพื่อพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข
ผู้เขียน : maruay
เข้าชม : 62
พุธ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 [' ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ']
เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.ยอดเยี่ยมดีมากดีปานกลางแย่

บทนำ


สิทธิหมายถึงอำนาจหรือผลประโยชน์ แบ่งเป็นสองประเภทคือสิทธิตามธรรมชาติ และสิทธิตามกฎหมาย สิทธิตามกฎหมายเป็นอำนาจหรือผลประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง เมื่อกฎหมายรับรองกฎหมายก็จะคุ้มครองให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 3 ส่วนที่ 9 มาตรา 51 บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐของประชาชนผู้เป็นบุคคลทั่วไป และประชาชนผู้เป็นบุคคลผู้ยากไร้ไว้สรุปดังนี้
1. บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน
2. บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3. บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์

4. ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 จึงได้บัญญัติไว้ในหมวด 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ ส่วนที่ 4 มาตรา 80 (2)โดยกำหนดให้รัฐต้อง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานจากบุคลากรผู้ให้บริการในทุกระดับจึงจำเป็นต้องมีคุณลักษณะสำคัญสองประการคือการมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ บุคลากรที่เป็นผู้ได้รับการรับรองว่ามีคุณลักษณะดังกล่าวคือผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพตามกฎหมายประกอบด้วย เวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล การผดุงครรภ์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัดและบุคลากรอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ส่วนบุคลากรนอกเหนือจากนี้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐยังไม่ถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย แต่ให้ถือว่าปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีใบประกอบวิชาชีพ เช่นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยที่ปฏิบัติงานในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาเบื้องต้น และฟื้นฟูสภาพต่อประชาชนในชุมชนเป็นผู้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือแพทย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่ในทางปฏิบัติบุคลากรเหล่านั้นได้กระทำการอย่างอิสระภายใต้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาและการฝึกปฏิบัติจากหลักสูตรของสถานศึกษา โดยได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องถึง 95 ปี การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวได้มีฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นหลักประกันว่าได้ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานตามสิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการพิจารณา


การเสนอกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุข

ความพยายามที่จะเสนอกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขได้เริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2547 โดยนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข (นพ.วินัย วิริยกิจจา) ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (นายไพศาล บางชวด)ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (นายจำนงค์ อิ่มสมบูรณ์และนายเมธี จันทร์จารุภรณ์) ผู้แทนเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ (รศ.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และรศ.กุหลาบ รัตนสัจธรรม) และหลังจากนั้นก็มีการยกร่างโดยกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวม 3 กลุ่มและมีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในการรวม (ร่าง) พ.ร.บ. วิชาชีพทั้ง 3 (ร่าง) ให้เป็น (ร่าง) เดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า (ร่าง) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. . . มีหลักการและเหตุผลที่สำคัญคือ “โดยที่สุขภาพหมายถึงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล การวางระบบเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนจึงไม่อาจมุ่งเน้นที่การจัดบริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงด้านเดียว แต่ควรบูรณาการทุกด้านไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องมีการพัฒนาและยกระดับบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขา สู่ความเป็นวิชาชีพให้ครอบคลุมในทุกมิติของสุขภาพ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เป็นธรรมและทั่วถึง จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีการควบคุมและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานทางจริยธรรม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” แต่หลังจากนั้นก็มีการกลับมติของที่ประชุมร่วมและมีแนวโน้มว่าผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติบางกลุ่มมีความเห็นที่แตกต่างออกไปโดยเห็นได้จากชื่อร่างพระราชบัญญัติได้มีการเติมคำว่า“ชุมชน” เข้าไปในภายหลัง นอกจากนี้ยังมีการนำเอาเหตุผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสามารถผลักดันให้กฎหมายนี้เกิดขึ้นมาชักจูงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยจนทำให้ขัดกับหลักการเบื้องต้นที่ยึดเอาการให้บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานเป็นฐานของการดำเนินการ และแทนที่จะทำการศึกษาวิจัยสรุปสาระสำคัญให้เห็นว่า “การสาธารณสุข” มีองค์ความรู้เป็นการเฉพาะแม้บางส่วนจะก้าวล่วงเข้าไปในขอบเขตของวิชาชีพอื่น รวมทั้งมีมาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมวิชาชีพเป็นของตนเอง ดังเห็นได้จากการโต้แย้งของแพทยสภา ตามหนังสือที่หนังสือที่ พส. 014/109 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องความเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ... และร่าง พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ... โดย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา ได้แจ้งข้อพิจารณาใน 4 ประเด็น โดยผลการพิจารณาของ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม และทันตแพทยสภา มีความเห็นใน 4 ประเด็นดังนี้

1. การสาธารณสุขชุมชน และการสาธารณสุข ไม่เป็นวิชาชีพ จึงไม่ต้องมีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ

2. ไม่มีความจำ เป็นต้องมีพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข

3. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ... มีการก้าวล่วงเข้าไปในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล และการผดุงครรภ์ เภสัชกรรมทันตกรรม เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และการประกอบโรคศิลปะ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

4. การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐมอบหมาย มีระเบียบของราชการคือกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้บุคลากรดังกล่าวถือปฏิบัติอยู่แล้วด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความเห็นว่าไม่ควรมีพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข แต่ต่อมาในภายหลังได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นสองฉบับโดยคณะรัฐมนตรี หนึ่งฉบับ และโดย นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ รวม 28 คนอีกหนึ่งฉบับแต่เมื่อนำร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับไปสู่การพิจารณาในวันที่ 28 มีนาคม 2550 เวลา 18.17 น. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 36 เสียง ไม่เห็นด้วย 59 เสียง งดออกเสียง 3 จากจำนวนผู้เข้าประชุม 98 คน ผลการลงมติ ไม่เห็นด้วย(ไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ)แนวโน้มความไม่เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 เป็นต้นมาได้มีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันขึ้นเรียกว่าสภาหมออนามัยแห่งชาติเริ่มเชิญชวนให้บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีอนามัยเข้าเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่งที่จะใช้ช่องทางของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551ในการพัฒนาสมาชิกให้มีฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ โดยผู้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วย

1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

4.กลุ่มวิชาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

5.หากปรากฏในภายหลังว่ามีสาขาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเกิดขึ้นใหม่ และมีลักษณะอันควรควบคุมเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็สามารถเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมเพิ่มเติมได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังปรากฏในมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 10 (5) แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันจดทะเบียนเป็นสมาคมวิชาชีพการสาธารณสุขแยกออกมาอีกหนึ่งสมาคมโดยหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของสมาคมคือการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อประมวลรวมคณะบุคคลที่มุ่งผลักดันให้เกิดวิชาชีพการสาธารณสุขขึ้นในปัจจุบันจะมีอยู่มากกว่า 5 กลุ่มและดูเหมือนว่าแต่ละกลุ่มต่างก็มีแนวทางในการผลักดันเป็นของตนเองอันอาจนำมาสู่ความไม่มีพลังในการขับเคลื่อนร่วมกันและอาจส่งผลกระทบในทางลบได้ในอนาคต


ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ประเด็นที่ 1 กระทรวงสาธารณสุขผลิตบุคลากรเพื่อนำมาใช้งานช่วยเหลือและทดแทนการขาดกำลังคนผู้ประกอบวิชาชีพ จึงทำให้เกิดสภาวะขัดกันระหว่างพฤตินัยกับนิตินัยและเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาความเป็นวิชาชีพของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า “หมออนามัย” กล่าวคือบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการสาธารณสุขโดยเฉพาะเวชปฏิบัติเบื้องต้นตามหน้าที่ในสถานีอนามัยถือว่าเป็นการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตของวิชาชีพอื่นเฉพาะในทางนิตินัยเท่านั้น แต่ใน ทางพฤตินัยได้ปฏิบัติงานโดยอิสระและใช้ศิลปะเฉพาะตัวโดยมิได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นแต่อย่างใด และในทางสังคมก็ถือว่าได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานนี้ต่อเนื่องกันมา กว่า 95 ปีแล้วแต่กลับไม่ปรากฎว่ามีสถาบันใดเข้ามาพัฒนาองค์ความรู้อันเฉพาะเจาะจงนี้และไม่มีการระบุขอบเขตหรือพรมแดนการปฏิบัติงานที่ได้กระทำโดยอิสระของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไว้เลย หากไม่พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพของบุคคลเหล่านี้ไว้จะมีหลักประกันแก่ประชาชนได้อย่างไรว่าได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ประเด็นที่ 2 สถาบันการศึกษาผู้ผลิตบุคคลให้มีองค์ความรู้ในการเข้าไปปฏิบัติงานในชุมชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวตลอดจนชุมชนโดยรวมได้ที่เรียกว่า “การสร้างเสริมสุขภาพ” ย่อมเรียกได้ว่าเป็นการมีองค์ความรู้จำเพาะที่บุคคลทั่วไปผู้ไม่ได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จะกระทำไม่ได้หากกระทำแล้วจะเกิดผลเสียยิ่งกว่าการใช้ผู้ที่เล่าเรียนและได้รับการฝึกปฏิบัติมา สิ่งเหล่านี้เรียกว่าองค์ความรู้อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของ “วิชาชีพ” โดยต้องมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมวิชาชีพควบคู่กันไปให้ชัดเจนและพึงเริ่มตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน แนวทางนี้ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาความเป็นวิชาชีพการสาธารณสุขแทนที่จะมุ่งพัฒนาให้มีแต่กฎหมายเพียงอย่างเดียว

ประเด็นที่ 3 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้อาจเป็นทั้งหมออนามัย และ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข(สร้างเสริมสุขภาพ) พึงรวมตัวกันให้เป็นเอกภาพและพัฒนาองค์ความรู้ที่แสดงถึงความจำเพาะเจาะจงของกลุ่มให้ชัด หากส่วนใดก้าวล่วงเข้าไปในวิชาชีพอื่นต้องแสดงองค์ความรู้ส่วนเพิ่มเฉพาะในความเชี่ยวชาญของตนให้เป็นที่ยอมรับ

ประเด็นที่ 4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พึงอันประกอบด้วยตัวแทนประชาชน สมาคม มูลนิธิ สถาบันพัฒนาและผลิตกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ยึดเอาประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในการได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานเป็นหลักในการทำงานเพื่อความเป็นเอกภาพโดยร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกำหนดกลยุทธ์ตลอดจนตัวชี้วัดความสำเร็จและโครงการรองรับเพื่อเป็นเครื่องมือทำงานร่วมกันโดยทำการพัฒนาควบคู่กันไปทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนากฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุข เมื่อสังคมเห็นประโยชน์ยอมรับความเป็นวิชาชีพสังคมจะสถาปนาบุคคลผู้ทำงานอย่างมีมาตรฐานและรักษาจริยธรรมขึ้นเป็นสถาบันวิชาชีพ และ ประชาชนเห็นถึงความจำเป็นในการรับรองความเป็นวิชาชีพ รัฐสภาก็จะสถาปนากฎหมายขึ้นมารองรับ แต่ในทางตรงกันข้ามหากผลักดันให้มีกฎหมายโดยยังไม่พัฒนาองค์ความรู้รวมถึงมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมวิชาชีพรองรับก็เป็นการยากที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้สรุป ความหลากหลายในหลายๆเรื่องถือว่าเป็นสิ่งดีเพื่อไม่ให้เกิดอคติจมไปด้านใดด้านหนึ่ง แต่ในการพัฒนาความเป็นวิชาชีพจำเป็นที่จะต้องมีความเป็นเอกภาพแต่หลากหลายมิติอย่างน้อยเพื่อความสมดุลพึงมีความเชื่อมโยงดังปรากฎตามผังภาพข้างบนและเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขรวม 10

ประการคือ

1. การปฏิบัติหน้าที่ของหมออนามัยในการบริการสาธารณสุขในสถานีอนามัยและในชุมชนหลายภารกิจเป็นการประกอบวิชาชีพก้าวล่วงเข้าไปในวิชาชีพอื่นและกระทำไปโดยอิสระด้วยองค์ความรู้ที่เรียนและที่ได้ฝึกฝนมาเป็นการเฉพาะ โดยในทางพฤตินัยไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพสาขาใดจึงน่าจะมีลักษณะเป็นการประกอบวิชาชีพศิลปะ

2. ความรับผิดชอบของหมออนามัยในกรณีเกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการอันมีสาเหตุจากการกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐานและหรือจริยธรรมวิชาชีพเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวของหมออนามัย ไม่มีผู้ใดมาร่วมรับผิดชอบในความบกพร่องนั้น

3. การปฏิบัติหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยมุ่งสร้างเสริมสุขภาพต่อบุคคลชุมชน และสังคมโดยบุคลากรที่ได้รับการศึกษาและฝึกปฏิบัติมา จะป้องกันผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์แก่บุคคล ชุมชน และสังคมโดยรวมได้มากกว่าการใช้บุคคลทั่วไปผู้ไม่มีความรู้และทักษะเป็นการเฉพาะองค์ความรู้เช่นที่ว่านี้จึงน่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นวิชาชีพ

4. องค์ความรู้เฉพาะของหมออนามัยที่ได้ผนวกเพิ่มเข้าไปในการปฏิบัติหน้าที่บริการสาธารณสุขที่มีลักษณะเป็นการก้าวล่วงเข้าไปในวิชาชีพอื่นๆยังไม่มีการรวบรวมและพัฒนาให้เห็นองค์ความรู้นี้อย่างชัดเจน จำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้จำเพาะของหมออนามัยควบคู่ไปกับองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

5. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นองค์ความรู้เฉพาะในเชิงวิธีการ แต่องค์ความรู้ของหมออนามัยและบุคลากรสาธารณสุขเป็นองค์ความรู้เฉพาะที่มีอัตลักษณ์ของตน การส่งเสริมให้บุคลากรเหล่านี้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 อาจไม่ครอบคลุมวิธีการทางการสาธารณสุขทั้งหมดได้

6. การเร่งรัดที่จะให้มีกฎหมายวิชาชีพรองรับผู้ให้บริการสาธารณสุขโดยมิได้ศึกษาผลกระทบต่อกลุ่มจะเป็นการสร้างปัญหาในระยะยาว จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี

7. ลักษณะของความเป็นวิชาชีพมีความจำ เป็นต้องมีเอกภาพในการกำ กับดูแลกลุ่มให้มีมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การมีความคิดเห็นแตกต่างไม่เป็นปัญหาของการดำเนินการพัฒนาแต่ความเป็นเอกภาพในการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจำเป็นต้องมความเป็นเอกภาพ

8. การพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขกลุ่มหมออนามัยหรือผู้ให้บริการสาธารณสุขที่กระทำต่อตัวผู้ป่วยโดยตรง พึงพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ(อื่น)ร่วมกับองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพในบริบทเฉพาะของหมออนามัยให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

9. การพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขที่มุ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมโดยรวม พึงชี้ให้เห็นว่าบุคคลอื่นที่ไม่มีความรู้และกระทำการอาจก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ

10. พึงพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขควบคู่ไปกับการพัฒนากฎหมาย ไม่ควรใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น

ข้อเสนอทั้ง 10 ประการนี้เพื่อให้อยู่ในประเด็นแห่งการพิจารณาร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขให้ยั่งยืนสืบไป
โดย : ข้าวหม้อเดียวกัน    ไอพี : 49.228.192.88


ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 21:50:02
ประเด็นนี้ ช้าหรือเร็วคงได้รับการแก้ไข แต่ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดจากการดึงมวลชนหมออนามัยคือ

ในปี 2555 การผลิตหมออนามัยจะยุติลง จาก วิทยาลัยการสาธารณสุขที่มีอยู่ ในเมื่อรากแก่นถูกตัดโค่นลง แล้ว เรื่องของหมออนามัยคงต้องให้หมออนามัยจัดการและหมออนามัยในที่นี้ คือใครล่ะ ในเมื่ออีกกลุ่มหนึ่งก็ผลัดดันให้ สถานีอนามัยเป็น รพ สต และวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นไหมจากตัวนโยบายที่มาแรง ชัดเจน และไม่สามารถสนองตอบได้ทางผลแห่งกฎหมาย หารือ กพ ไปก็ไม่มีคำตอบ และการเมืองก็ไม่ต้องการให้กระจ่างชัดแต่ท้ายที่สุด องค์กรกระทรวงสาธารณสุขจะอ่อนแอลงโดยภาพรวม จากที่พึีงพากัน อาทรกัน มีการทำงานเครือข่ายและเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง จะหมดไป กลายเป็นแข่งกันทำงาน งานที่ทำเป็นโครงการที่ไม่เชื่อมต่อ ทำให้ประเทศชาติอ่อนแอลง


ผมแม้จะไม่ได้เป็นหมออนามัยมานับ 10 ปีแล้ว แต่พื้นฐานก็เป็นหมออนามัยแม้จะเติบโตในสายงานวิชาการ ยังหวังว่า คำว่า ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ คำว่า วิชาีชีพ คำว่า อาชีพ สามสิ่งนี้ต้องมาคุยกัน
โดย : นิติกรชำนาญการพิเศษ    ไอพี : 115.87.19.130


ความคิดเห็นที่ 4
อาทิตย์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 23:39:15
How do one way link building services and encourage your business? On the earth of online marketing you almost certainly know already now it is very difficult and competitive world outside. There are millions of Web sites, literally, and each of them seeking customers similar to how you might be. Although not are all trying to get exactly the same clientele your, they are all trying to get customers. Now, your customer base is going to be a field as competitive. You have more competition and then they will want exactly the same customers.

house removals|office removals|removal services London | moving services
โดย : Timmy    ไอพี : 217.145.83.14


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 11:26:44
ปัจจุบันนี้ มีปัญหาการโต้แย้งในเรื่องการนำเสนอร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขพ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาในวาระ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร ความขัดแย้งนี้เกิดจาก แพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข เริ่มมาอ่านร่างพ.ร.บ.เหล่านี้ทั้งหมดที่รอเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร และเห็นว่าร่างพ.ร.บ.นี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อแพทย์ผู้ยังปฏิบัติงานในในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจะเกิดผลเสียหายแก่ประชาชน และระบบการเงินงบประมาณของโรงพยาบาลและงบประมาณของประเทศ

แพทย์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานนี้ มองเห็นอะไรจากร่างพ.ร.บ.เหล่านี้? จะขออธิบายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่า แพทย์กลุ่มนี้ มองเห็นความไม่ชอบมาพากลอะไรจากร่างพ.ร.บ.เหล่านี้?


1. การเขียนหลักการและเหตุผลให้ดูดี แต่ เมื่อดูรายละเอียดของพ.ร.บ.แล้วจะเห็นว่า ในมาตราต่างๆจะขัดแย้งกันเอง และ ขัดแย้งกับหลักการและเหตุผล ซึ่งมีนักกฎหมายได้ให้ความเห็นเช่นนี้มากมายหลายคน


2. ร่างพ.ร.บ.นี้จะมีผลผูกพันกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานรักษาประชาชนในโรงพยาบาลของรัฐบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขมาก เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่ต้องรับรักษาผู้ป่วยมากที่สุด แต่มีความขาดแคลน ทั้งคน เงิน สิ่งของ อาคารสถานที่


3. แต่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพบยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขส่วนมากหรือแทบทุกคน ต่างก็ทุ่มเทแรงกาย สติปัญญา ประสบการณ์และความสามารถในการดูแลรักษาประชาชนอย่างเต็มที่

แพทย์ต้องทำงานสัปดาห์ละ 90-120 ชั่วโมง ต้องทำงานติดต่อกันมากกว่า 32 ชั่วโมง บุคลากรพยาบาลก็ต้องทำงานติดต่อกันมากกว่า 16 ชั่วโมง ทั้งนี้ด้วยความสำนึกในหน้าที่ ตามคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากครูบาอาจารย์

แต่การทำงานติดต่อกันอย่างยาวนานและขาดการพักผ่อนนี้เอง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย อาจเกิดผลเสียหายแก่ประชาชนที่มารับการตรวจรักษา และเป็นผลร้ายแก่สุขภาพของบุคลากรเอง


4. แทนที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเช่นรัฐมนตรีและปลัดกระทรวง จะพยายามบริหารจัดการให้มี คน เงิน สิ่งของ อาคารสถานที่ให้เหมาะสมและพอเพียงกับจำนวนประชาชนที่เจ็บป่วย เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยจากบุคลากรที่มีการพักผ่อนอย่างพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีพลังกาย พลังความคิด สติปัญญาและสามารถใช้วิจารณญาณที่เหมาะสม ในการตัดสินใจรักษาผู้ป่วยแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม ลดความผิดพลาด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อประชาชน แต่กลับจะมาเห็นดีเห็นงามเฉพาะการร่างกฎหมายมาชดเชยความเสียหายให้ประชาชนเท่านั้น คือปล่อยให้บุคลากรเสี่ยงต่อการรักษาที่ผิดพลาด รอให้ประชาชนเสียหายก่อน แล้วจึงหาเงินมาชดเชย


5. การจัดตั้งกองทุนนั้นก็บ่งบอกถึงการเลียนแบบจากกองทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น สวรส. สปสช.สสส. สช.โดยมีรายชื่อกลุ่มแพทย์เพียงกลุ่มเดียว ที่มีชื่อเป็นกรรมการกองทุนเหล่านี้หลายกองทุน บางคนเป็นกรรมการแทบทุกกองทุน โดยมีผลประโยชน์เป็นตัวเงิน และผลประโยชน์อำนาจ ให้มีช่องทางใช้เงินของกองทุน โดยการอนุมัติของคณะกรรมการกองทุน

และยังมีรายชื่อของกลุ่มNGO คุ้มครองผู้บริโภค ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่เป็นกรรมการในกองทุนเหล่านี้หลายกองทุนเหมือนกัน มาเขียนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เขียนล็อกสเป็คมาเป็นกรรมการรักษาการตามบทเฉพาะกาล เพื่อจะมาตั้งกฎเกณฑ์ในการบริหารกองทุนต่อไป บ่งบอกถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของแพทย์กลุ่มนี้และNGO กลุ่มนี้ ในกองทุนใหม่นี้อีก


6. ในมาตราต่างๆของร่างพ.ร.บ.เหล่านี้ บ่งชี้ว่า การตัดสินการรักษาทางการแพทย์ตามมาตรฐาน โดยไม่อาศัยความคิดเห็นตามหลักวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์นั้น บุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถยอมรับได้ เพราะเชื่อได้เลยว่า การปฏิบัติงานของตนจะได้รับการตัดสินที่ไม่ยุติธรรม ตามหลักวิชาการและเหตุผลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์

แต่กลุ่มผู้ร่างและสนับสนุนกฎหมายนี้ ต่างก็ออกมาอ้างประเทศสวีเดน แต่ประเทศสวีเดน เขาก็ตัดสินมาตรฐานโดยผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญเฉพาะสาขานั้นๆเท่านั้น มิได้ให้คณะกรรมการมาตัดสินชี้ขาดแต่อย่างใด


7. ผู้สนับสนุนกฎหมายเหล่านี้ อ้างว่าจะช่วยลดการฟ้องร้องแพทย์ แต่นักกฎหมายหลายๆคน ได้ชี้ชัดว่า พ.ร.บ.นี้ จะไม่ช่วยลดการฟ้องร้องและร้องเรียนลงได้


8. สวรส. ที่เป็นกลุ่มแพทย์ผู้ร่วมร่างและสนับสนุนพ.ร.บ.นี้ได้กำหนดแหล่งที่มาของเงินจาก การเก็บจากสถานบริการของภาครัฐและเอกชนเป็นรายหัวๆละ 80 บาทสำหรับผู้ป่วยใน(นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล) และหัวละ 5 บาท สำหรับผู้ป่วยนอก (ไม่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล) ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนปีละ5-10 ล้านบาทตามจำนวนผู้ป่วย

ซึ่งโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขต่างก็ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานอยู่แล้ว ถ้าจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนนี้อีก (เพื่อไปให้กรรมการกองทุนใช้จ่ายในการทำงานและบริหารกองทุนส่วนหนึ่ง กับรอไว้จ่ายให้ประชาชนผู้เสียหายอีกส่วนหนึ่ง) ก็จะทำให้โรงพยาบาลยิ่งขาดเงินในการซื้อยาและเวชภัณฑ์มารักษาผู้ป่วยมากขึ้น ผลที่สุดแล้ว ประชาชนจะเสียผลประโยชน์จากการขาดแคลนยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์


9. ถึงแม้ไม่มีพ.ร.บ.นี้ ประชาชนก็ได้รับความคุ้มครองตามม.41 ของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีเงินงบประมาณรัฐบาลปีละ1%ของงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 อยู่แล้วปีละ 1,000 กว่าล้านบาท แต่สปสช.จ่ายให้ประชาชนที่เสียหายเพียงรายละ 200,000 บาทสูงสุดเท่านั้น ทำให้ประชาชนอ้างว่าไม่เพียงพอต่อผู้พิการที่จะใช้ดำรงชีพ ก็ต้องไปกำกับให้สปสช.พิจารณาจ่ายให้เหมาะสม

ส่วนประชาชนในกลุ่มประกันสังคมและกลุ่มสวัสดิการข้าราชการนั้น สามารถขยายความคุ้มครองจากม.41 นี้ได้ ตามความเห็นของนักกฎหมายหลายคน และกระทรวงการคลัง กพ.และกพร ตามบันทึกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 740-741/2552.


10. ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สวรส สปสช. สช. และ สสส.จะพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขอย่างไร ให้มี คน เงิน ของ และอาคารสถานที่ให้เพียงพอ เหมาะสม ได้มาตรฐาน และปลอดภัยสำหรับประชาชน จงรีบทำก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อระบบบริการทางการแพทย์และประชาชนทั้งฝ่ายผู้รักษาผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปทั้งประเทศดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และจะมากยิ่งขึ้นในอนาคต ถ้าปล่อยให้มีการบังคับใช้ร่างกฎหมายฉบับนี้
โดย : ผู้ประกอบวิชาชีพ    ไอพี : 101.51.45.138


ความคิดเห็นที่ 6
เสาร์ ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 04:34:21
lady coach purses
men coach purses
fashion coach purses
replica fake coach purses
lady coach purses
fashion fake coach purses
chanel replicas purses
gucci replicas purses
replica fake coach purse
fake replica purses
fake replicas
designer replica purse websites
wholesale designer replica handbags
coach bags
coach handbags
fake coach outlet
coach outlet wholesale fake coach bags fake coach purses wholesale fake coach purses coach replica balenciaga bags coach replicas true religion jeans coach outlet true religion shirts coach wallet true religion replica jeans replica purse tori burch bag women underwear wholesale replica purse wholesle coach bags coach handbag wholesale coach replicas louis vuitton wallet replica replica handbag wholesale coach bags coach replica bag replica coach handbags wholesale coach replica wholesale fake coach replica purses wholesale replica purses juicy purse coach christian audigier wholesale

Michael Kors Handbag
D&G Bracelet Jewlery
D&G Necklace Jewlery
Michael Kors Handbags
Michael Kors bags
Michael Kors replica
Michael Kors wholesale
fake Michael Kors bags
Michael Kors fashion
wholeale Michael Kors Handbag
replica Michael Kors bags
replica Michael Kors purses
Coach bags
Christian Audigier purses
Burberry purses
Juicy purses
Hermes purses
Balenciaga purses
Edhardy purses
Versace purses
D&G purses
Chloe purses
Tori Burch purses
MIUMIU purses
Fendi purses
Prada purses
Dooney&Bourke purses
Michael Kors purses
Wallet
wholesale Coach Wallets
replica Coach Wallets
fake Coach Wallets
Coach replica Wallets
Coach wholesale Wallets
Coach outlet Wallets
knock off Coach Wallets
Coach Wallets
Tory Burch Wallets
Juicy Wallets
EdHardy Wallets

Coach bags
Coach replica
Coach wholesale
handbags Forum
Coach bags Forum
replica bags Forum
wallet Forum
replica wallet Forum
purse Forum
wholesale wallet Forum
fake Coach wallet
fake Coach replica
fake Coach chanel Forum
fake Coach shoes
Coach outlet
Replica Handbags & Purses
Replica Handbags Forum
Replica Purses Forum
fake Replica Handbags & Purses
wholesale Replica Handbags & Purses
lady Replica Handbags & Purses
Your Bag Showcase
Chanel Bag Showcase
coach Bag Showcase
Internet Scams Site
Scams Site
replica Scams Site
wholesale Scams Site
replica handbag Scams Site
Wholesale and Retail Resources
Wholesale and Retail Resources
Wholesale Resources
replica wholesaler
hand bag wholesaler
wholesaler replica
Coach bags
Coach replica
Coach wholesale
handbags
Coach bags
replica bags
wallet
replica wallet
purse Forum
wholesale coach handbags
fake Coach wallet
fake Coach replica
fake Coach chanel
fake Coach shoes
Coach outlet
Armani sunglass

Dior sunglass

Versace sunglass

Prada sunglass

Coach sunglass
replica Coach sunglass
fake Coach sunglass
wholesale Coach sunglass
cheap Coach sunglass
lady Coach sunglass
discount Coach sunglass
Coach sunglass outlet

Juicy sunglass

Boss sunglass

tiffany Bracelet

tiffany Earring

tiffany Ring

tiffany Necklace

Edhardy Shirt

Burberry shirt

True-Religion jeans

polo

polo2

Tommy

True Religion Shirt

Edhardy Jean

Robin Jean

True-Religion jeans

Edhardy belt

Armani belt

BOSS belt
Versace belt

CK Men Underwear

CK WoMen Underwear

โดย : 6ก78    ไอพี : 14.145.193.219


ความคิดเห็นที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 10:38:36
สถาบันไหนก็ผลิสา'lสุขได จบม.3ยังมาทำงานอนามัยฉีดยาหากินได้เลย เพราะประชาชนไม่มีความรู้ เรียกหมอหมดทุกคนสุดท้ายจะเอาวิชาชีพรับรองสิ่งที่ทำจนเคยชินให้ป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย สภาวิชาชีพหน้าโง่สภาไหนจะช่วยรับรองนะ
โดย : ameka    ไอพี : 118.175.183.201


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:10:18
Angelina jolie and brad Pitt's century wedding day price in order to be able to achieve perfect like first marriage,adidas jeremy scott both sides ex-husband ex-wife were not invited to the wedding. However, it was announced today,Casque Beats Angelina jolie has been in the guest list with two of her ex-husband as British actor Johnny lee miller and American actor Billy Bob - pine woods,www.jeremyscottadidaswing.com brad Pitt and his ex-wife Jennifer aniston - but row in invite friends outside list. At present,adidas wings Angelina jolie is busy in September and brad Pitt's wedding, she starred in science fiction a live-action version of sleeping beauty movie "MEL fe cent" is the least temporarily. Just before rumours suggest,casques beats jolie and Pitt's wedding guest list are not two of them ex-husband ex-wife name. Therefore, www.casquebeatsinfrance.com Julie specially invited two let ex-husband Johnny lee miller and Billy Bob - pine woods attend witness sacred moment.jeremy scott adidas According to British media reports, Julie and Johnny lee miller and Billy Bob - pine woods respectively after divorce, the relationship has been very good,casque beats pas cher so they naturally invited to the wedding. In addition, Pitt and jolie spent nearly 40 million pounds (400 million yuan) to buy in the 17th century French castle,jeremy scott wings and more than 10 million pounds will reshape the, always want to let more friends greatly admired a. It is said that Julie specifically responsible for the wedding guest list.Casque Audio Beats And Peter's ex-wife, just to expose engagement Jennifer aniston - but still no longer among the invited,adidas js wings so she is still Julie taboo die hole. In September, Pitt and jolie's French castle day price wedding will be the world attention.
โดย : affzgg321    ไอพี : 27.159.218.68


ความคิดเห็นที่ 9
พุธ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:08:13
Do not want to run into this situation iPhone 5 Cases, or would like to get rid of this wounding scratches friends can feel at ease, because the special custom iPhone 4 Case laser engraved to. The original phone aluminum shell that ultra-thin coating is scraped off, engraved with the user's own favorite pattern. Both personality and iPhone 4s Cases.Come and take a look at these changed a good product, really very nice. Many users complain that with the launch of the iPhone5 iPhone 4 Cases Uk just opened the box that the phenomenon of wear and scratches. Spend a lot of money to buy the phone even encountered such a headache, and certainly who also can not stand.
โดย : yang    ไอพี : 59.60.115.180


ความคิดเห็นที่ 10
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 21:54:47
ปัญหาราคายางตกต่ำ ชวนสวนยางทำอะไรไม่ได้เลย แต่เรามีวิธี เพิ่มน้ำยางให้ได้มากขึ้นด้วยวิธีบำรุง
โดย : ยางๆๆพารา    ไอพี : 180.183.19.253

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ชื่อของท่าน :
ใส่รหัสตัวเลขหรืออักษรไทยที่ท่านเห็นจำนวน 4 หลัก
ลงในช่องนี้


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kanziro@gmail.com
เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป        คณะกรรมการสมาคมหมออนามัย
        ทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ การบริโภคยาสูบ

May 2016
SunMonTueWedThuFri Sat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
[9162] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9161] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9160] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9159] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9158] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9157] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9156] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9155] ติวแอร์ (www.tueair.com)...
[9154] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9153] ติวนักบิน การบินไทย ( www.nukbin.com)...
[9152] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9151] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9150] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9149] สอน ภาษาอังกฤษ - จีน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน www.metise...
[9148] http://www.mohanamai.com/index.php?name=webboard&a...
จิปาฐะ

ใบสมัครสมาชิกหมออนามัยHome     About us     News     Knowledge     Webboard     Contact us     Admin
Copyright © 2005 administrator All rights reserved.
ติดต่อผู้ดูแล kanziro@gmail.com
Special thank mocyc.com edit by zone-teen.com

Powered by Mohanamai.com